Sökning: "konstämnet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet konstämnet.

  1. 1. Kunskapsbegreppet i konstnärlig utbildning i svensk gymnasieskola Ett samtidsperspektiv

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Kristian Körner; [2011]
    Nyckelord :konstämnet; estetiska programmet; konstnärlig utbildning;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet är att få en bild av hur kunskapsbegreppet påverkar undervisningen av konstämnet i gymnasiet, samt att beskriva vad konstämnet i utbildning kan vara genom att utgå från en möjlig samtida definition av ämnet.Jag använder mig av tidigare forskning på området som dekonstruerar fenomenet konst i utbildning. LÄS MER