Sökning: "konstanttid"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet konstanttid.

  1. 1. Selektivplan med inverstidsfördröjning för fördelningsstation Norsjö : En jämförelse mellan konstant- och inverstidsfördröjda överströmsskydd

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

    Författare :Malin Westman; [2017]
    Nyckelord :reläskydd; reläskyddsinställningar; inverstid; konstanttid; selektivitet;

    Sammanfattning : Skellefteå Kraft strävar, i likhet med andra elnätsbolag, efter att felbortkoppling ska ske så nära felstället som möjligt för att så få kunder som möjligt ska påverkas av strömavbrott. Linjereläbrytare (recloser eller autorecloser) på 10-20 kV-näten är ett effektivt sätt att begränsa antalet påverkade kunder vid fel eftersom sådana brytare kan placeras på valfri plats i nätet. LÄS MER