Sökning: "konstpedagogiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden konstpedagogiskt perspektiv.

 1. 1. I pjäs är det bestämt : En studie i grundskolans tidigare år om barns rolltagande i pjäs.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Ylwa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Drama; formal drama; play; primary school; phenomenography; Drama; konstpedagogiskt perspektiv; föreställningsarbete; teater; grundskola; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studien syftade till att synliggöra barns uppfattningar om fenomenet rolltagande i pjäs. Barnen i studien var i ett sammanhang där manus, givna roller och repliker var utgångspunkten, med läraren som regissör. LÄS MER

 2. 2. Får man spela får om man är utvecklingsstörd : De begränsningar som kan finnas i teaterarbetet med funktionsnedsatta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annika Gindin; [2016]
  Nyckelord :dramapedagogik; funktionsnedsättning; teater inom daglig verksamhet; LSS; konstpedagogiskt perspektiv; utvecklingsstörda skådespelare; individens rätt till estetiskt uttryck;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur en teatergrupp inom en kommunal daglig verksamhet hanterar de etiska dilemman som kan uppstå med utvecklingsstörda skådespelare som har insatsen Daglig verksamhet enligt LSS. Detta är en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats som undersöker vilka etiska dilemman och andra upplevda svårigheter som drama-/teaterledare kan komma att ställas inför under arbetet med teater för funktionsnedsatta, samt de resonemang som förs kring handlingsalternativ. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av Skapande Skola projektet: En lokal fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marcus Andersson; [2014]
  Nyckelord :Estetik; pedagogiskt drama; teater och ett konstpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med examensarbetet är att undersöka regeringens kultursatsning, Skapande Skola där en kulturinstitution har initierat ett externt kulturprojekt som ingår i denna satsning. Studien syftar till att beskriva och analysera denna kulturinstitutions uttalade intention samt sätt att arbeta med Skapande Skola. LÄS MER

 4. 4. Rehearsals are for wimps! Regissörer om teaterprocessen med funktionshindrade skådespelare- : En hermeneutisk studie baserad på intervjuer med regissörer från Teater Sláva, Ållateatern, Moomsteatern & Teater Surra

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Susanna Hellberg; [2010]
  Nyckelord :Dramapedagogik; Drama; Konstpedagogiskt perspektiv; Teaterpedagogik; Kultur och funktionshinder; Teater; Estetiska läroprocesser; hermeneutik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dramapedagogik utifrån fyra perspektiv : En hermeneutisk litteraturstudie med utgångspunkt i frågorna vad, varför och hur?

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitetInstitutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Katarina Hagberg; [2009]
  Nyckelord :Pedagogik; dramapedagogik; dramapedagogiska perspektiv; konstpedagogiskt; personlighetsutvecklande; kritiskt frigörande; holistiskt lärande.;

  Sammanfattning : I denna studie fördjupar jag mig i ämnesområdet dramapedagogik. Med utgångspunkt i fyra dramapedagogiska perspektiv försöker jag beskriva och förklara dramapedagogik samt skapa förståelse för och inspirera till arbete med detta. LÄS MER