Sökning: "konstruering"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet konstruering.

 1. 1. “Ni säger att ni älskar era barn framför allt annat, samtidigt stjäl ni deras framtid framför ögonen på dom" - En kvalitativ studie av hur Dagens Nyheter och Expressen har konstruerat och ramat in Greta Thunberg och miljöjournalistiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Annasara Karlsson; Sara Holmquist; [2019-07-01]
  Nyckelord :Greta Thunberg; Miljöjournalistik; Konstruktion; Inramning; Medielogik; Personifiering; Gestaltning; Deltagande; Politik; Nyhetsrapportering; Svensk press; Dagens Nyheter; Expressen.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur Greta Thunberg och miljöjournalistik konstrueras i Dagens Nyheter och Expressen.Teori: Medielogik, Dagordningsteorin, Gestaltningsteorin, Nyhetsramar och Semiotik.Metod: Kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 3. 3. Konsolidering av bearbetningsfixturer till lyftarmar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karl-Oskar Kairento; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företaget Cranab, i vindeln, tillverkar i stor utsräckning skotar-, och skördarkranar till skogsmaskiner i varierande storlekar. Företaget tillverkar sedan ett år tillbaka även lastbilkranar. En kran består av olika delar i varierande storlekar så som kranpelare, lyftarmar, vipparmar, mellanbommar och innerbommar. LÄS MER

 4. 4. Konstruering och implementation av kollisionsvarningsljus för UAS

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Sebastian Strömberg; Oscar Eriksson; [2016]
  Nyckelord :UAS; UAV; kollisionsvarningsljus; antikollisionsljus; drönare; ebee;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att konstruera ett kollisionsvarningsljus till en drönare åt Etteplan Industry AB. Företaget använder denna för att utföra tjänster åt olika företag så som flygfotografering och 3D-modelleringar. LÄS MER

 5. 5. Integrationens Tvetydighed : en retorisk analyse af trepartsforhandlingerne (2016) om arbejdsmarkedsintegration mellem den danske regering og arbejdsmarkedets parter.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alexander Stevns Jensen; [2016]
  Nyckelord :The Danish Model; Socialkonstruktionisme; Flygtninge; Det Danske Arbejdsmarked; Trepartsforhandlinger; Den Danske Model; Mänskliga rättigheter; Human rights; Three Part Negotiations; The Danish Labor Market; Democracy; Refugees; Politics; Rhetoric; Social Constructionism; Den Danska Modellen; Trepartsförhandlingar; Den Danska Arbetsmarknaden; Demokrati; Flyktingar; Integration; Politik; Retorik; Socialkonstruktionism; Framing; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Titel: Integrationens tvetydighet: En retorisk analys av trepartsförhandlingarna (2016) om arbetsmarknadsintegration mellan den danska regeringen och arbetsmarknadens parter. Författare: Alexander Stevns Jensen Handledare: Rouzbeh Parsi Denna studie undersöker hur debatten om integration fördes mellan den danska regeringen och arbetsmarknadens parter fram till underskriften av trepartsavtalet om arbetsmarknadsintegration den 17 mars i år. LÄS MER