Sökning: "konstruktion av elev"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden konstruktion av elev.

 1. 1. Skärskådad särskoleelev : en studie om innehållet i pedagogiska utredningar som skrivs inför mottagnade av elever i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sofia Norell; [2020]
  Nyckelord :Dokumentation; grundsärskolan; kategorisering; pedagogisk utredningar; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om innehållet i de pedagogiska utredningar som skrivs inför mottagande av en elev i grundsärskolan. Studien syftar också till att bidra med kunskap om hur vi kan utveckla de dokument som ligger till grund för ett mottagande i särskolan för att göra processen mer rättssäker. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av yrkesroll: specialpedagog. : En kvalitativ studie om specialpedagogens yrkesroll inom elevhälsan och i det praktiska arbetet med elever med problematisk frånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Peggy Emanuelsson; Malin Raab Obermayr; [2019]
  Nyckelord :Elevhälsa; hemmasittare; problematisk frånvaro; skolk; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med vår intervjustudie är att analysera specialpedagogens konstruktioner beträffande det praktiska arbetet och yrkesrollen inom elevhälsan relaterat till elever med problematisk frånvaro. En av studiens teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktivism där individen betraktas som en social varelse som genom interaktion, samarbete och kommunikation konstruerar och rekonstruerar social verklighet. LÄS MER

 3. 3. Flipped Classroom och Digitala Materiel : En Karaktärisering av Tre Naturvetenskapliga Ämneslärares Användning av Digitala Hjälpmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Victor Galeano; [2018]
  Nyckelord :didactics; physics; flipped classroom; ICT; technology; digital tools; didaktik; fysik; flippade klassrummet; IKT; IT; teknologi; digitala hjälpmedel; SAMR;

  Sammanfattning : IT- och IKT-kompetens utgör en stor del av såväl internationell som svensk utbildningsforskning och enda sedan 60-talet har regeringen gjort satsningar med ändamål att förbättra lärares och elevers kompetens inom dessa områden. Den internationella strävan är att läroplaner införlivar mål för förbättrad IT- och IKT-kompetens, för att förbereda elever inför en arbetsmarknad som alltmer kräver teknologiska kompetenser. LÄS MER

 4. 4. Diagnos och Erkännande : En kvalitativ undersökning av dess betydelse för socialinteraktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Aleksandra Szelag; Cornelia Mulder; [2018]
  Nyckelord :Recognition; diagnosis; social construction; social interaction; youth workers; Erkännande; diagnos; social konstruktion; social interaktion; fritidspedagoger;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how diagnosis as a social construction affectsrecognition of students from youth workers experiences. Youth workers assurveyors have been chosen because of their broad social network and the lack ofearlier studies concluding their experiences. LÄS MER

 5. 5. Vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade : En studie om att undersöka och problematisera regler inom fritidshemmet utifrån generationsmaktordningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Yosabeth Dymock; [2017]
  Nyckelord :recreation center; rules; pupil; educator; generation power structure; social construction; fritidshem; regler; elev; pedagog; generationsmaktordning; social konstruktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka och problematisera hur regler inverkar på den överordning pedagoger har i förhållande till elever utifrån generationsmaktordningen. Som grund för resultatet ligger kvalitativa observationer från tre fritidshem och kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger från dessa. LÄS MER