Sökning: "konstruktion av genus och traditionella könsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden konstruktion av genus och traditionella könsroller.

 1. 1. Hur kan jag veta om jag aldrig har fått testa? : En kvalitativ studie kring pedagogers förhållningssätt till att motverka stereotypa könsmönster i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Naja Khoury; Jennifer Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; förskola; förhållningssätt; miljö; material; genus; könsroller; närvaro; begränsningar; dominerande diskurser; feministisk poststrukturalism. positionering; subjektskapande;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie som handlar om hur pedagogers förhållningssätt till att motverka stereotypa könsmönster i förskolan ser ut. Syftet med studien är att undersöka vad pedagogerna i förskolan uppfattar blir viktigt i arbetet med miljö, material och förhållningssätt för att motverka stereotypa könsmönster i förskolan, samt vilka begränsningar pedagogerna uppfattar med det arbetet. LÄS MER

 2. 2. Genus under konstruktion : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares tolkningar av begreppen genus, jämställdhet och likabehandling kopplat till styrdokumenten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Palm; Linda Gefvert; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; likabehandling; stereotypa könsroller; traditionella könsmönster; kön; förskola; utbildning; fortbildning; förskoledidaktik; feministisk poststrukturalism; läroplansteori; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med genus, jämställdhet och likabehandling i förhållande till de olika styrdokumenten. Syftet är också att få ett intryck av hur förskollärarna uppfattar och genomför uppdraget att motverka traditionella könsmönster i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskapens genusformler : En diskursanalytisk studie om läroböckers konstruktion av genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Karlsson; Johanna Lundhammar; [2015]
  Nyckelord :Genuskonstruktion; Läroböcker; Diskursanalys; Fairclough;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur genus konstrueras i läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet. Syftet med studien är att undersöka sex stycken läroböckers språkhandlingar samt diskursiva innehåll för att säga något om hur genus konstrueras i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 4. 4. Genusstrukturer i barnbokens värld : En studie av bilderbokens genusframställning under 1970-talet och idag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Maria Dodoch; [2013]
  Nyckelord :Genus; barnbok; barnböcker; historia; bilderbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur könsmönster och genus skildras i ett urval av åtta böcker skrivna av de mest populära svenska barnbokförfattarna enligt Barnboksinstitutet i Stockholm. Jag har valt att avgränsa mig till barnböcker skriva under 1970-talet samt 2000-talet. LÄS MER

 5. 5. Mäktiga män och maktlösa mammor : En studie om kön, makt och dualism i lokal morgonpress

  Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Maja Lund; Karin Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Könsstereotyper; lokalpress; diskursanalys; makt; genus; normalisering; dualism; journalistik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att åskådliggöra kvinnogestaltningen i lokal morgonpress. Upp-satsen besvarar en övergripande med två underordnade problemformuleringar som lyder: Hur gestaltas kvinnor i den lokala morgonpressen? Hur ser den diskursiva konstruktionen av kvinnor i relation till män ut i Smålandsposten gällande diskussionen om nattdagis? Hur gestaltar den medierade nyhetsdiskursen könsmaktsordningen i Smålandsposten gällande diskussionen om nattdagis? Uppsatsens metod är en diskursanalys med fokus på lingvistik då lexikala val framstår som tongivande för kvinnogestaltningen. LÄS MER