Sökning: "konstruktionistiskt förhållningssätt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden konstruktionistiskt förhållningssätt.

 1. 1. "En pedagogisk dokumentation ska ju vara någonting som leder framåt" : en kvalitativ studie om verktyget pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ida Storm; David Eklund; [2016]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; förskolan;

  Sammanfattning : Pedagogisk dokumentation blir mer och mer ett viktigt verktyg för förskolan och dess kvalitetssäkring av verksamheten. Mot bakgrund av dokumentationens stärkta roll i förskolans verksamhet gror ett intresse för att förstå hur den pedagogiska dokumentationen ska kunna integreras i en till synes ständigt mer krävande arbetssituation. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet och inflytande i en förskoleklass : Att få göra sin röst hörd

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Karlkvist; Sandra Collin; [2012]
  Nyckelord :Barn; delaktighet; inflytande; pedagoger; förhållningssätt; barnsyn; subjektivitet; barns perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur barn i förskoleklassen ges möjligheter till delaktighet och inflytande. Fokus lades vid att ta reda på om det skiljde sig mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan utifrån vår tolkning av begreppen d.v.s. LÄS MER

 3. 3. Fri lek i förskolan : barns valmöjligheter i förskolans inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Anna Lindell; [2010]
  Nyckelord :fri lek; inomhusmiljö; förskola; förskollärarens förhållningssätt; konstruktionistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Förskolan är i dag den plats där många barn möts och där många barn leker tillsammans. Den omgivande miljön talar om för barnen vilka möjligheter till lek som erbjuds. Inomhusmiljön återspeglar vilken typ av lek som förväntas förekomma och vilken som inte är möjlig. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarskapets essens : En studie kring ansvar, delaktighet och kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Oscar Pettersson; [2006]
  Nyckelord :medarbetarskap; empowerment; ansvar; inflytande; påverkan; delaktighet; kompetensutveckling; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Adult education; permanent education; Vuxenutbildning; livslångt lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie om medarbetarskap som har genomförts på specialförlossningen på Östra sjukhuset i Göteborg. För att genomföra studien har sammanlagt sju kvalitativa intervjuer genomförts, sex med medarbetare och en med vårdenhetschefen. LÄS MER

 5. 5. Reflektion - Ett verktyg för förändring och utveckling i lärandepraxis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Christel Nilsson; [2002]
  Nyckelord :reflektion; Aktionsforskning; gruppreflektion; dokumentation; sokratiskt samtal; kreativt samtal; reflection-in-action; reflection-on-action; fenomenologi; hermeneutik; Kulturcentrum Skåne; konstruktionistiskt förhållningssätt; kuturutbildning; Reggio Emilia; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studien har sitt fokus på reflektion som verktyg för utveckling och förändring i lärandepraxis. Med utgångspunkt i aktionsforskning har jag följt mitt och mina sex lärarkollegers gemensamma reflektionsarbete på Kulturcentrum Skåne under ett läsår. LÄS MER