Sökning: "konstruktiv"

Visar resultat 21 - 25 av 196 uppsatser innehållade ordet konstruktiv.

 1. 21. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta patienter i akut kris

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Catherine Daneryd; Linda Strid; [2019]
  Nyckelord :Akut kris; Dual-Process Theory; Lidande; Sorg; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Sjuksköterskor möter regelbundet patienter som befinner sig i akuta krissituationer, vilket är ett naturligt tillstånd i svåra lägen. För att identifiera och ge möjlighet att lindra patienters lidande i dessa situationer samt stödja patienter i en konstruktiv återhämtning, har sjuksköterskor ett betydelsefullt ansvar. LÄS MER

 2. 22. Konflikthantering i förskola : Förskollärares uppfattningar om konflikter mellan barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Bjuhr; [2019]
  Nyckelord :Destruktiv konflikt; konflikter mellan barn; konflikthantering i förskola; konstruktiv konflikt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare uppfattar att de kan arbeta med konflikthantering samt när och var konflikter mellan barn kan ske och hur dessa konflikter kan komma till uttryck och avslutas. För att få underlag till detta så har en kvalitativ studie genomförts där fyra förskollärare intervjuats. LÄS MER

 3. 23. Om du stirrar in i värdegrunden tillräckligt länge, så stirrar den tillbaka : Om svensklärares syn på kontroversiell skönlitteratur kontra läroplanens värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Samuel Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :demokrati; kritisk-konstruktiv didaktik; kontroversiell; kvalitativ studie; skönlitteratur; svenskämnet; värdegrund;

  Sammanfattning : Studien består av en kvalitativ undersökning genom intervjuer med fyra svensklärare från grundskolan i syftet att undersöka hur svensklärare resonerar och förhåller sig till urval av kontroversiell litteratur. Ett kompendium av kontroversiella texter sammaställdes, som lärarna tog del av och som intervjuerna sedan utgick ifrån. LÄS MER

 4. 24. "Vi behöver göra mer" : En diskursanalys av svensk nyhetsrapportering om klimatet under en vårvecka 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lovisa Yngvesson; [2019]
  Nyckelord :klimat; medierapportering; nyhetsvärdering; konstruktiv journalistik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studien presenterar bilden av svensk klimatrapportering under en veckas tid. Syftet med studien är således att få en ökad förståelse för svensk klimatrapportering. LÄS MER

 5. 25. Hur motiverar ledare sina medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Karl Attin; August Johansson; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats studerar och redogör för hur ledare i människonära tjänster arbetar för att bibehålla eller höja sina medarbetares motivation i det vardagliga arbetet och mer specifikt vilka verktyg och tillvägagångssätt de har till sitt förfogande. För att förstå det redogör studien även för vilka ideal ledarna har kring motivation. LÄS MER