Sökning: "konstruktivism miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden konstruktivism miljö.

 1. 1. Världens mest hållbara och integrerade region? En idéanalys av nordiskt miljö- och klimatsamarbete

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Kivi; Lovisa Edvardsson; [2020]
  Nyckelord :Nordiska ministerrådet; Norden; klimatförändringar; miljö; samarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De nordiska länderna vill visa ledarskap på miljö- och klimatområdet. Detta är budskap som framkommer i Nordiska ministerrådets publikationer. Rådet framställer Norden som en föregångsregion i världen i hållbarhetsfrågor och de vill att resten av världen följer Nordens exempel i miljö- och klimatarbetet. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser, det tror jag är viktigt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Mundt-Petersen; Elinor Wallén; [2017]
  Nyckelord :naturvetenskap; förskola; natural sience; lärande; miljö; natur; utomhuspedagogik; ämneskunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte grundar sig i att skapa fördjupad förståelse för hur pedagoger arbetar med och skapar förståelse för naturvetenskap i vardagen i förskolan. Utförd studie är baserad på semistrukturerade kvalitativa intervjuer av tre förskollärare från en naturvetenskap-och teknikprofilerad förskola i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Avsiktlig klimatmanipulering : Geoingenjörskonstens pro- och contraargument i den miljöetiska litteraturen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Carl Rönnow; [2014]
  Nyckelord :geoingenjörskonst; miljöetik; klimatförändring; konstruktivism; rationalism; pro et contra;

  Sammanfattning : Antropogena aktiviteter har på ett avgörande sätt bidragit till den klimatförändring som idag anses vara vår tids största utmaning. Oroväckande sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser kommer att följa om inte åtgärder på ett effektivt sätt reglerar utsläppen av växthusgaser. LÄS MER

 4. 4. Entities of muscular type : hur kroppen ger mening åt abstrakta begrepp

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Agne Paulsson; [2014]
  Nyckelord :embodiment; embodied mind; embodied cognition; enactivism; science education;

  Sammanfattning : Kognitivismen med rötter i analytisk filosofi och logik beskriver tänkande som symbolmanipulation efter logiska regler. Begrepp har sin mening genom att de refererar till objekt och händelser i världen. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk dokumentation i förskolan. : Hur och vad enligt pedagoger i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annelie Rauma; Alice Carlsson; [2013]
  Nyckelord :Förskola; pedagogisk dokumentation; konstruktivism; socialkonstruktionism och ramfaktorteori.;

  Sammanfattning : Studien avser att undersöka vilken funktion pedagogisk dokumentation har i förskolan och belysa hur pedagoger uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation. Undersökningen bygger på observationer av dokumentation i förskolans miljö och dess användning samt intervjuer av pedagoger i förskolan. LÄS MER