Sökning: "konstruktivistisk analys metod"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden konstruktivistisk analys metod.

 1. 1. Alex avskyr multiplikation -En studie om hur elever med dyslexi kan uppleva matematikinlärningen kring olika räknesätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Olsson; [2020]
  Nyckelord :berättelseforskning; dyslexi; elevperspektiv; matematiksvårigheter; räknesätt;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Olsson, Sofie (2020). Alex avskyr multiplikation. Speciallärarprogrammet, matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Forskare (se t. LÄS MER

 2. 2. Att tillägna sig matematiska begrepp – matematikboken som stöd : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på hur läroböcker erbjuder möjligheter för elever att utveckla förståelse för matematiska begrepp.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktoria Löfgren; [2018]
  Nyckelord :matematiska begrepp; semiotiska resurser; textanalys; konstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om på vilket sätt den multimodala texten i vanligt förekommande svenska läroböcker i matematik för årskurs fyra erbjuder möjligheter för elever att utveckla förståelse för matematiska begrepp. Detta studeras genom analys av textens struktur, begreppens betoning, semiotiska resurser samt appellering till elevers tidigare erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Lärplattans effekter för motivation till lärande Tablet´s impact on motivation for learning

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Karlsson Hallström; [2015]
  Nyckelord :en-till-en; en-till-många; IKT-kunskaper; lärplatta; lärverktyg; motivation; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Utifrån studiens empiriska resultat-, litteratur- och forskningsgenomgång visar resultatet att lärplattan är ett bra och framgångsrikt redskap för lärande och då detta med utgångspunkt från alla elever, med eller utan behov av särskilt stöd. Det som främst visat sig har betydelse är att lärplattan ökar elevens motivation till lärande men även dennes självkänsla, nyfikenhet och drift till kunskapsinhämtning. LÄS MER

 4. 4. Det goda samtalet : En studie om vägledningssamtalet i praktiken

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Susanne Porswald; Mattias Rosén Stoor; [2013]
  Nyckelord :Vägledningssamtal; vägledare; samtalstyp; vägledningsmetod; eklektiskt förhållningssätt; generiska färdigheter.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att förklara hur vägledningssamtal praktiseras inom tre valda verksamheter – gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen samt Arenan (introduktionsprogram), utifrån verksamma studie- och yrkesvägledares upplevelser. Fokus ligger på (1) hur utformning i form av målsättning, målgrupp och yrkesbeskrivning påverkar samtalet, (2) hur sökandes behov påverkar samtalet samt (3) hur vägledarna motiverar val av vägledningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar om bedömning i matematik uttalade av elever i behov av särskilt stöd

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johan Hedblom; [2013]
  Nyckelord :bedömning; exkludering; inkludering; matematik;

  Sammanfattning : Problemområde: Forskning inom specialpedagogik fokuserar i stor utsträckning på hur lärare ska kunna inkludera samtliga elever i undervisningen. Trenden ute på skolor visar dock på att exkludering av elever i behov av särskilt stöd ökar (Berhanu, 2010). Således finns en motsättning mellan teori och praktik. LÄS MER