Sökning: "konstruktivistiska perspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden konstruktivistiska perspektivet.

 1. 1. Likhetstecknets betydelse för lågstadiets elever : En systematisk litteraturstudie av vanliga missuppfattningar hos elever på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Alicia Ågren; Matilda Ödlund; [2020]
  Nyckelord :Matematik; likhetstecknet; relationell; operationell; missuppfattningar; undervisning  ;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie är elevers förståelse för likhetstecknets betydelse i fokus. Syftet med denna studie är att undersöka vilka missuppfattningar forskning har identifierat att elever på lågstadiet kan ha gällande likhetstecknets betydelse, samt hur lärarna i undervisningen kan förebygga och möta dessa missuppfattningar. LÄS MER

 2. 2. Matematik för problemlösning eller problemlösning för matematik? : Lärandeperspektiv i problemlösningsuppgifter i läroböcker för årskurs 4-6.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nina Radtchenko; Therese Ullsten; [2020]
  Nyckelord :matematik; problemlösning; årskurs 4–6; läromedelsanalys; lärandeteorier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på i vilken utsträckning olika perspektiv på lärande är representerade i problemlösningsuppgifter i matematikläroböcker för årskurs 4–6. I studien har olika teorier om lärande kopplats ihop med olika begrepp och perspektiv för att förklara och kategorisera problemlösningsuppgifter i läromedlen. LÄS MER

 3. 3. IKT i svenskundervisningen: möjligheter och hinder : En intervjuundersökning om användandet av IKT i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; IKT; kompensatoriska hjälpmedel; läs- och skrivsvårigheter.;

  Sammanfattning : Huvudsyftena med den här studien är att undersöka hur IKT (informations- och kommunikationsteknik) används i svenskundervisningen av lärare i förskoleklassen till årskurs 3, samt en granskning av vad lärarna ser för möjligheter och hinder vid användning av IKT. För att uppnå detta syfte har jag valt att undersöka sju F-3 lärare. LÄS MER

 4. 4. Lärare om lärande : En studie om lärares tankar kring begreppet lärande och ordet stimulera i läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Andersson; Linnéa Hammarström; [2019]
  Nyckelord :Lärande; Stimulera; F-6 lärare; Konstruktivistiskt perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Läroplanen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur F-6 lärare utifrån läroplanen uppfattar begreppet lärande och hur de tänker på samspelet med att stimulera. Frågeställningarna för studien är: 1. Hur ser F-6 lärare på begreppet lärande? 2. Hur definierar F-6 lärare ordet stimulera? 3. LÄS MER

 5. 5. Att lära i kris och krig : En beskrivande studie av internationella insatsers betydelse för soldatens lärande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Erik Franzén; Jasin Ulama; [2019]
  Nyckelord :Internationell tjänst; Lärande; Kolb; Ellström; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : De internationella insatserna har sedan 50-talet bidragit till Försvarsmaktens utveckling i allmänhet och soldatens i synnerhet. De internationella ambitionerna ökade under 2000-talet men genom den senaste tidens förändrade säkerhetsläge återgår nu Försvarsmakten till att fokusera på det nationella försvaret. LÄS MER