Sökning: "konsult problem"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden konsult problem.

 1. 1. Digitalt ansvarstagande som stöd till en hållbar arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Rydén; Caroline Larsson; [2021]
  Nyckelord :Digital responsibility; Digital sustainability; Digital integrity; Digital functionality; Sustainable digital work environment; Digital communication; CDR; Digitalt ansvar; Digital hållbarhet; Digital integritet; Digital funktionalitet; Hållbar digital arbetsmiljö; Digital kommunikation; CDR;

  Sammanfattning : Den fysiska arbetsmiljön är ett känt fenomen där arbetet kring förbättring har pågått under en längre tid. Den digitala arbetsmiljön är dock något nyare som blir allt mer påtaglig med den digitala utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkring – En undersökning om egenkontroller i projekteringsfasen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jimmy Olofsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I de flesta kvalitetsledningssystem som företag inom byggbranschen använder sig av idag finns krav på projektörer att utföra och dokumentera egenkontroller på handlingar. Detta för att kvalitetssäkra handlingar för att upprätta en bättre kundrelation. LÄS MER

 3. 3. Hållbara lösningar vid dagvattenhantering : -Studie om dagvattenhantering i Trollhättan och Värnamo kommun

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Myrén; Carl Pettersson; [2021]
  Nyckelord :dagvattenhantering; grönstrukturer; hållbar; miljö; stadsutformning;

  Sammanfattning : Syfte: Till följd av klimatförändringar och ökade nederbörder i kombination med denökade urbaniseringen som sker i städer är hanteringen av dagvatten som uppstårhögaktuell. Många städer är idag förlegade i sin dagvattenhantering med kombineradeledningssystem för dag och spillvatten som är bristfälliga i sin funktion då dem riskeraratt bli överbelastade samt sätter hårt tryck på reningsverk genom höga flöden. LÄS MER

 4. 4. Digitalt ansvarstagande som stöd till en hållbar arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Rydén; Caroline Larsson; [2021]
  Nyckelord :Digital responsibility; Digital sustainability; Digital integrity; Digital functionality; Sustainable digital work environment; Digital communication; CDR; Digitalt ansvar; Digital hållbarhet; Digital integritet; Digital funktionalitet; Hållbar digital arbetsmiljö; Digital kommunikation; CDR;

  Sammanfattning : Den fysiska arbetsmiljön är ett känt fenomen där arbetet kring förbättring har pågått under en längre tid. Den digitala arbetsmiljön är dock något nyare som blir allt mer påtaglig med den digitala utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Kunskaps- och informationsasymmetriers påverkan på upphandlingsprocessen : En intervjustudie om IT-konsulters erfarenheter av upphandlingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erik Brasar; Emelie Garton; [2020]
  Nyckelord :Upphandlingar; upphandlingsprocesser; IT-konsult; opportunism; asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att bidra med en fördjupad förståelse för upphandlingsprocesser inom IT genom att besvara forskningsfrågan “Hur påverkar asymmetrier i kunskap och information upphandlingsprocessen ur ett IT-konsultperspektiv?”. Empiri samlades in genom en intervjustudie där fyra IT-konsulter med erfarenhet från upphandling intervjuades. LÄS MER