Sökning: "konsultativ handledning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden konsultativ handledning.

 1. 1. Hur upplevs handledning i skolan? En studie om hur handledning upplevs av handledare och de som handleds i skolan.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ewa Jakob; [2017]
  Nyckelord :Handledning; förstelärare; specialpedagog; organisationsförändring; karriärsteg;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jakob Ewa (2017), Hur upplevs handledning? En studie om hur handledning upplevs av handledare och de som handleds i skolan. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Talet om barn i specialpedagogisk handledning inom förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotta Ström; [2014-04-22]
  Nyckelord :specialpedagogik; konsultativ handledning; reflekterande handledning; barnperspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur specialpedagoger och pedagoger talar om barn i specialpedagogisk handledning inom förskolan. I handledning av pedagoger i förskolan urskiljs två olika sätt att handleda, konsultativ handledning respektive reflekterande handledning. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogisk handledning. En studie av hur lärare verksamma inom grundskolans senare år erfar och hanterar specialpedagogisk handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johan Jonsson; [2013-02-25]
  Nyckelord :specialpedagogisk handledning; kompetensutveckling; hermeneutik; personalstöd; lärande; lärare; professionsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att studera hur lärare verksamma inom grundskolans senare år erfar och hanterar specialpedagogisk handledning.Teori och metod: Studien vilar på hermeneutisk forskningsansats och studien är genomförd som en kvalitativ studie med intervjuer med åtta lärare yrkesverksamma inom grundskolans senare år. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattningar om handledning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ulrika Burman; [2008]
  Nyckelord :grundskola; handledning; lärare; maieutik; praktisk teori; specialpedagogik; systemteori;

  Sammanfattning : ABSTRACT Burman, Ulrika. (2008) Lärares uppfattningar om handledning i grundskolan. (Teachers’ view of tutoring in public school.) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. LÄS MER

 5. 5. Olika former av handledning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annica Gahlin; Lena Gredahl - Eriksson; [2007]
  Nyckelord :Handledning; Handledningsmodeller i förskola skola; Handledningens strategier; Handledningens möjligheter och hinder;

  Sammanfattning : Vi vill genom denna studie belysa några specialpedagogers handledning. Vi har träffat respondenterna och detta är deras skildring av sin handledning. Utifrån vad de säger har vi försiktigt tolkat det de sagt för att få en bild av den handledning de bedriver. LÄS MER