Sökning: "konsultativt arbetssätt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden konsultativt arbetssätt.

 1. 1. Kommunikatörens konsultativa roll: En kvalitativ studie av hur kommunikatören coachar och ger råd i organisationen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fanny Ernestrand; [2016]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; Kommunikativ organisation; Coachning; Rådgivning; Kommunikatörsroller; Professionalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kommunikatören arbetar konsultativt för att sprida kommunikativ kompetens och förståelse i organisationen. Jag har undersökt kommunikatörens roll som rådgivare och/eller coach genom en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med kommunikatörer, medarbetare och ledare på Trafikverket. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenhet av rollen som ledare för omvårdnadsarbetet i kommunal hemsjukvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pernilla Johansson; Lisa Juhlin; [2014]
  Nyckelord :district nurse; leadership; community home care; distriktssköterska; ledarskap; kommunal hemsjukvård;

  Sammanfattning : Syfte:Att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av rollen som ledare för omvårdnadsarbetet i kommunal hemsjukvård. Metod:Studien hade en kvalitativ ansats. Tio distriktssköterskor verksamma inom kommunal hemsjukvård i två olika kommuner deltog i studien. LÄS MER

 3. 3. Hur kan företagshälsovården hjälpa arbetsgivarna att förebygga ohälsa orsakad av stress?

  L3-uppsats,

  Författare :Claes Burman; [2009]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är vanligt hos företagshälsovårdens kundanställda. Att förebygga stressrelaterade besvär kan innebära friskare personal, minskade sjukkostnader och ökad produktivitet för företaget. Syftet med studien var att få en bild av arbetsgivarnas förebyggande arbetet mot stressrelaterad ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta konsultativt, vad innebär det? : En utvärdering av en organisations utbildning i konsultativt arbetssätt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Therése Nilsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Personlighetens betydelse för terapiinriktningsval och yrkesintressen hos psykologstudenter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Therese Damberg; Johanna Lindqvist; [2005]
  Nyckelord :personlighetstest; kognitiv beteendeterapi; psykodynamisk terapi; yrkesintresse; 16PF;

  Sammanfattning : Många undersökningar styrker att yrkesval och yrkesintresse är ett uttryck för personligheten samt att personer med en viss yrkestillhörighet har många personlighetsdrag gemensamt med denna grupp och att olika yrkesgrupper skiljer sig från varandra beträffande personlighetsdrag. Då psykologyrket blivit alltmer breddat och differentierat väcktes intresset att undersöka om det också inom gruppen psykologstudenter fanns skillnader i personlighetsdrag. LÄS MER