Sökning: "konsultativt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden konsultativt ledarskap.

 1. 1. I spåren av ohälsa : Med fokus på det friska

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Gudrun Berker; Mia Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Ohälsa; friska arbetsplatser; hälsofrämjande insatser; salutogent synsätt; friskfaktorer; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund Ohälsa är ett aktuellt ämne inom organisationer och företag. För att hålla nere kostnaderna för sjukskrivningar och arbetsskador i samhälle, företag och organisationer är det väsentligt att nyttja resurser i form av personal effektivt. LÄS MER

 2. 2. Stressprevention & Agil transformation : Prevention av organisatoriska rotorsaker till stress genom införandet av det Agila arbetssättet inom en högteknologisk multinationell svensk koncern

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Minanda Fritz; [2018]
  Nyckelord :agile methods; ergonomics; organizational development; organisational development; organizational and social work environment; agile; organizational stress; stress prevention; scrum; autonomous groups; democratization; leadership; systematic work environment; systematic psychosocial work environment; efficiency; efficient production processes; stressprevention; Företagshälsovård; KBT; rehabilitering; stressbehandling; stressforskning; ledningsgrupp; IT-konsult; systemutveckling; syfte och värderingar; företagskultur; organisationskultur; primär stressprevention; stressprevention; KANBAN; agil; agilt; agilt arbete; agil transformation; organisationsutveckling; konsultativt ledarskap; LEAN; KAIZEN; effektivitet; agilt ledarskap; coachande ledarskap; hållbart ledarskap; ergonomi; organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö; organisatorisk stress; agila arbetsmetoder; skrum; självstyrande grupper; demokratisering; ledarskap; systematiserat psykosocialt arbetsmiljöarbete; effektivitet; effektiva produktionsprocesser; scrum;

  Sammanfattning : Background: The Swedish Royal School of Technology (KTH) was hired to conduct a pilot study project on stress prevention, "Stress Prevention Project" in a Swedish high-tech global manufacturing company with headquarters in Sweden. The aim was to identify the root causes of stress among employees at the organizational level and to offer a way to prevent the root causes. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenhet av rollen som ledare för omvårdnadsarbetet i kommunal hemsjukvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pernilla Johansson; Lisa Juhlin; [2014]
  Nyckelord :district nurse; leadership; community home care; distriktssköterska; ledarskap; kommunal hemsjukvård;

  Sammanfattning : Syfte:Att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av rollen som ledare för omvårdnadsarbetet i kommunal hemsjukvård. Metod:Studien hade en kvalitativ ansats. Tio distriktssköterskor verksamma inom kommunal hemsjukvård i två olika kommuner deltog i studien. LÄS MER

 4. 4. Hur kan företagshälsovården hjälpa arbetsgivarna att förebygga ohälsa orsakad av stress?

  L3-uppsats,

  Författare :Claes Burman; [2009]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är vanligt hos företagshälsovårdens kundanställda. Att förebygga stressrelaterade besvär kan innebära friskare personal, minskade sjukkostnader och ökad produktivitet för företaget.Syftet med studien var att få en bild av arbetsgivarnas förebyggande arbetet mot stressrelaterad ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Modernt ledarskap? : en kvalitativ studie av fyra avdelningschefers synpå ledarskap och kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Karina Mouritzen; [2003]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag tenderar ett modernt ledarskap att omtalas som pedagogiskt, visionärt eller konsultativt och utgör på så sätt en skillnad mot det tidigare traditionella chefskapet baserat på administration och strukturbyggande. Mitt intresse har varit att utröna vari skillnaderna ligger kring synen på ledarskap och vilka uttryck de får. LÄS MER