Sökning: "konsulter problem"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden konsulter problem.

 1. 1. Business Intelligence & Analytic-applikationers påverkan på strategisk styrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Manne Sirén Florén; Mikael Thomassen; [2018-06-08]
  Nyckelord :Business Intelligence Analytics; BI A; BI; analytics; Levers of Control; Balans; strategisk styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2000-talet har präglats av digitaliseringens framfart och berört företag genom snabba förändringar och teknikutveckling. Business Intelligence & Analytics-applikationer används av organisationer i deras strategiska styrning och beslutsfattande. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av byggherredrivna detaljplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Andreas Edlund; [2018]
  Nyckelord :Byggherredriven detaljplaneprocess; exploatörsdriven; byggherreinvolvering; detaljplan; planprocess; markexploatering. Developer produced; local plan process; developer involvement; property development.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how the implementation of local plans produced by the developer have worked in the investigated municipalities. The study shows that there is no major difference in costs, time or quality in between a local plan produced by the developer or the municipality. LÄS MER

 3. 3. Dagvattenmodellering i Kärrgruvan med klimatanpassning för ett hållbart dagvattensystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Dagvatten; Modellering; Kärrgruvan; Hållbart Dagvattensystem; Hållbart; SWMM; Mike Urban;

  Sammanfattning : För att avleda vattenmassor som bildas från nederbörd har dagvattensystem konstruerats i vårt samhälle. Dessa system är byggda efter rådande förhållandena vilket betyder att ledningarna kan bli underdimensionerade om regneventen blir större i framtiden vilket de uppskattas göra på grund av klimatförändringar. LÄS MER

 4. 4. Tidig entreprenörsinvolvering: Samverkan i projekteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linn Nilsson; Louise Tallberg; [2018]
  Nyckelord :Early contractor involvement; upphandling; byggentreprenad; projektering; management; process; samverkan; Västlänken;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker Early Contractor Involvement (ECI) som är en ny samverkansmetod vilken är avsedd att hantera komplexiteten i samhället och handskas med problematiken inom den svenska byggindustrin. ECI syftar främst till involvering och användning av entreprenörens expertkunskaper i projekteringen för projektet. LÄS MER

 5. 5. Intern kommunikationsstrategi i bemanningsföretag : En kvalitativ studie om hur konsulter och konsultchef uppfattar att kommunicera genom digitala verksamhetsstöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Tommy Gustavsson; Daniel Zuniga; [2017]
  Nyckelord :Informationslogistik;

  Sammanfattning : Studien är genomförd i en fallverksamhet som är verksam inom bemanningsbranschen. Studien är ett examensarbete utfört av studenter på Linnéuniversitetets program för informationslogistik under vårterminen 2017. Den här studien har undersökt hur konsulter uppfattar att kommunicera via ett digitalt verksamhetsstöd med konsultchef. LÄS MER