Sökning: "konsumism"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet konsumism.

 1. 1. En bättre version av mig själv : En intervjustudie om upplevelser av självledarskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Larsson; [2020]
  Nyckelord :självledarskap; personlig utveckling; livsförändring; konsumism; biografiskt lärande;

  Sammanfattning : Den klassiska ansvarsfördelningen i organisationer decentraliseras i takt med att arbetsmarknaden hårdnar. Det har skapat ett ökat behov av ansvarstagande medarbetare. Individen pressas också av kapitalistiska krafter till identitetsbyggande konsumtion på grund av en framväxande individualism. LÄS MER

 2. 2. Ett postsekulärt Sverige?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Jan Lysén; [2020]
  Nyckelord :Post secularity; secularism; Liberal; religion; postsekularitet; sekularism; liberal; religion;

  Sammanfattning : Religionens synlighet i en global värld och krav på politiskt inflytande är föremål för debatt och forskning. Ett av forskningsfälten är revideringen av sekulariseringsteorin som öppnat för en avprivatisering av religionen i det civila samhället, där den kan utgöra en motkraft mot totalitära rörelser, kritik av kapitalismen avigsidor som konsumism och en fördjupad diskussion om existentiella frågor. LÄS MER

 3. 3. Hur framhåller företag traditioner?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Jasim al Koufaishi; Jenny Söderlund; [2020]
  Nyckelord :Marknadsföring; tradition; ritual; konsumtion; kulturell mening; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur framhåller företag traditioner? En kvalitativ studie av hur företag använder och skapar traditioner och ritualer i marknadsföringssyfte. Seminariedatum: 2020-06-03 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sandra Jasim Al Koufaishi, Jenny Söderlund Handledare: Oskar Christensson Fem nyckelord: Marknadsföring, tradition, ritual, konsumtion, kulturell mening Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka och förstå hur företag knyter an fenomen till sitt varumärke, samt huruvida företags användning och skapande av traditioner och ritualer påverkar konsumentbeteenden. LÄS MER

 4. 4. I protest mot konsumtionslivet - En kvalitativ uppsats om återbrukare och deras attityder till samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Vile Oyagüez Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Återbruk; konsumtionskritik; identitetsskapande; ekoaktivism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats, I protest mot konsumtionslivet, har som syfte att se hur människor lever utanför dessa ramar och hur deras verkligheter ser ut samt olika attityder och åsikter. Vad är det egentligen som gör att människor väljer att leva ”utanför” samhället? I uppsatsen har en kvalitativ studie gjorts där fem personer intervjuats och delat med sig av sina erfarenheter av återbruk samt attityder till samhället. LÄS MER

 5. 5. Jag konsumerar, alltså finns jag - En kvalitativ studie om medveten och hållbar konsumtion

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Caroline Lundin; Linnéa Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Conscious consumption; consumerism; sustainability; sustainable consumption; CSR; attitude behaviour gap;

  Sammanfattning : In today's society, consumption is a large part of people's everyday lives, but the way we consume is no longer sustainable. Research shows that we need to reduce our consumption to almost zero in order to meet the climate requirements that exist today. LÄS MER