Sökning: "kontaktförbud"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet kontaktförbud.

 1. 1. Den hotade kvinnan som symbol för statens handlingskraft : Symbolpolitik i kriminalpolitiska förslag om kontaktförbudslagstiftningen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Emma Bulin; Alma Andersson Nording; [2023]
  Nyckelord :kontaktförbud; symbolpolitik; kriminalpolitik; styrning; reflexiv tematisk analys; brottsofferdiskurs;

  Sammanfattning : Kontaktförbud är en skyddsåtgärd som syftar till att skydda brottsoffer mot utsatthet för hot och våld. Avslag på ansökningar om kontaktförbud har lett till allvarliga konsekvenser för de brottsutsatta. LÄS MER

 2. 2. Fotboja – brottsoffrens befrielse? En studie av förslaget om utökad användning av elektronisk övervakning vid utvidgat kontaktförbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elsa Smedberg; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; kontaktförbud; fotboja; brottsoffer; viktimologi; victimology; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay researches the change in law in regards to the usage of electronic surveillance in combination with a restraining order. The main focus of the essay has been the right to freedom of movement. The essay considers the right to freedom of movement as a special interest to victims of crime. LÄS MER

 3. 3. Våldsutsatta kvinnor – gömda och glömda? Ett synliggörande av vilket rättsligt skydd som finns att tillgå när en kvinna utsätts/utsatts för våld i nära relation, samt en genusrättsvetenskaplig utredning av om, och hur samma skydd skulle kunna förändras genom användande av rätten som verktyg i syfte att uppnå jämställdhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Lundin; [2021-02-03]
  Nyckelord :Gömda kvinnor; Våld; Våldsutsatt; Våld i nära relation; Straffrätt; Brottmål; Rättstrygghet; Rättsligt skydd; Kontaktförbud; Skyddade personuppgifter; Skyddad folkbokföring; Fingerade personuppgifter; Skyddade boenden; Fri- och rättigheter; Rätten till personlig frihet och säkerhet; Rätten till skydd för privat- och familjeliv; Jämställdhet; Jämställdhetsprincipen; Genusrättsvetenskap; Genussystemet; Makt; Manlig överordning; Fotboja; Elektronisk intensivövervakning; Elektronisk övervakning;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor konstateras vara ett allvarligt samhälls-, demokrati- och jämställdhetsproblem. För att underlätta förståelsen av vad uppsatsen är tänkt att synliggöra så utgår jag från den underjordiska rörelsen ”Gömda kvinnor”. Dessa gömda kvinnor upplever att de lever frihetsberövade medan deras förövare går fria. LÄS MER

 4. 4. Kontaktförbud i svensk rätt : En analys av kontaktförbud mellan vårdnadshavare.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ebba Pernhall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Låsa in eller låsa ut? – En komparativ studie av en våldsutsatt kvinnas möjligheter att fysiskt åtskiljas ifrån en våldsutövande man i Sverige och Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmie Sumelius; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; private law; komparativ rätt; comparative law; straffrätt; criminal law; genus; gender; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks de möjligheter en våldsutsatt kvinna har att fysiskt åtskiljas ifrån en våldsutövande manlig partner i Sverige respektive Finland. Fokus i uppsatsen ligger vid sammanboende par. LÄS MER