Sökning: "kontaktyrken"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet kontaktyrken.

 1. 1. “Ofta pratar jag med mina kollegor för att då kan jag få lite perspektiv” - En kvalitativ studie om lärares upplevelse och hantering av emotionella krav samt deras erfarenheter av välmående i yrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anne Christine Andreasson; [2020-10-06]
  Nyckelord :emotioner; känsloarbete; emotionshantering; lärare; kontaktyrken; reflexivitet; reflektion; välbefinnande;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to, from teacher’s perspective, discuss and increase theunderstanding of experiences that give them a feeling of wellbeing in their daily workwhen dealing with the emotional demands that are required in their profession. Thestudy analyzing their experiences and their ways to handle emotional demands fromtheory about emotions, rules and strategies as well as ability to emotionalreflexivity. LÄS MER

 2. 2. Vad gör medarbetare och chefer sjuka och varför går de till jobbet? : En kvalitativ fallstudie som undersöker orsaker till sjukfrånvaro och föreslår åtgärder inom en kommunal vård- och omsorgsorganisation

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Isabel Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sickness absence; work attendance; New Public Management; NPM; public sector; human service profession; structuring theory; organizational health; Sjukfrånvaro; frisknärvaro; New Public Management; NPM; offentlig sektor; kontaktyrken; struktureringsteori; organisationshälsa;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaron inom de svenska kommunala vård- och omsorgsorganisationerna ökar. Samtidigt har en organiserings- och styrningsförändring skett inom dessa organisationer de senaste decennierna i form av införandet av New Public Management (NPM) och dess reformer. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av psykosociala faktorer och tillfredsställelse i arbetet hos arbetsterapeuter med upp till 10 års yrkeserfarenhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Ulpu Julia Liiri; Kristine Kalsås; [2019]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; psykisk ohälsa; krav-kontroll-stöd-modellen; arbetstillfredsställelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik från 2018 visar att cirka 45 % av sjukskrivningar i Sverige är relaterade till psykisk ohälsa. Anställda inom kontaktyrken är en särskilt utsatt grupp där även arbetsterapeuter ingår, vilket gör det intressant att undersöka hur denna grupp upplever sin psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Det pyr under ytan : En kvalitativ studie om konflikter bland undersköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ellen Håkansson; Louice Evertsson; [2018]
  Nyckelord :conflicts; workplace; enrolled nurses; gender; social exchange theory; power; konflikter; arbetsplatsen; undersköterskor; genus; socialt utbyte; makt;

  Sammanfattning : En stor andel av alla sjukskrivningar i Sverige beror på psykisk ohälsa. Kvinnor inom kontaktyrken löper störst risk att drabbas. Konflikter på arbetsplatsen är en anledning till psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Obetalt arbete, kontaktyrken och kvinnors hälsa : En kvalitativ studie om kopplingen mellan det obetalda arbetet i hemmet, att arbeta inom funktionshinderomsorgen och kvinnors upplevelse av stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Krantz; Maria Andersson; [2018]
  Nyckelord :Socialt arbete; genus; kontaktyrken; obetalt arbete; stress;

  Sammanfattning : Contact professions which refers to human-care professions is described as belonging to a segregated labor market, where statistics show that women in the professional category are sick-worn to a greater degree than men. Research also shows that work in disability care is stressful as the individual can have a challenging behavior. LÄS MER