Sökning: "kontext medvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden kontext medvetenhet.

 1. 1. Bin i undervisningen, varför då?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabelle Dahlberg; Emma Månsson; [2020]
  Nyckelord :Utomhusundervisning; Undervisning med bin; Bisamhälle; No-undervisning; Erfarenhetsbaserat lärande;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten syftar till att undersöka hur undervisning om bin och biodling kan möjliggöra lärsituationer inom no-undervisningen med hållbarhetsfokus, genom att undersöka erfarenheter hos pedagoger kring arbetet med bin med fokus på relationer mellan lärare-elev-innehåll. Detta har vi besvarat med följande frågeställning: Vilka relationer utifrån den didaktiska triangeln framkommer då pedagoger resonerar kring undervisning med bin som utgångspunkt? För att kunna formulera vår undersökningsfråga har vi genomfört systematiska sökningar i olika databaser. LÄS MER

 2. 2. Att planera för en tät och grön stad -Planeringsprocessens möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ronja Backsell; Ronja Nyman; [2020]
  Nyckelord :Förtätning; tät stad; gröna värden; grönstruktur; grön stad; fysisk planering; social- och ekologisk hållbarhet; Örebro kommun;

  Sammanfattning : Rådande forskningsläge redogör för grönytors bortfall till förmån för förtätning. Detta sker även i Örebro tätort, där statistik visar att allmänna grönytor i Örebro tätort har minskat (SCB 2015a), trots att Örebro kommun har tydliga styrdokument och riktlinjer som förespråkar det motsatta. LÄS MER

 3. 3. Teachers’ Perspectives on Foreign Language Speaking Anxiety : A Qualitative Study of Foreign Language Speaking Anxiety in a Swedish Upper Secondary School Context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Daniel Eriksson; [2020]
  Nyckelord :FLSA; Foreign Language Speaking Anxiety; Oral Production; Reducing Speaking Anxiety; Teachers’ strategies; FLSA; Lärarnas strategier; Muntlig Produktion; Talängslan i främmande språk; Reducera Talängslan.;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to find out about teachers’ awareness, experiences and specific strategies used when dealing with Foreign Language Speaking Anxiety in the subject of English in Swedish upper secondary schools. Five teachers were interviewed to find out about their awareness and experiences of what contributes to Foreign Language Speaking Anxiety, and what manifestations students show who suffer from it. LÄS MER

 4. 4. Estetiskt tilltalande bebyggelse : Hur ny bebyggelse förhåller sig till det som efterfrågas

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Julia Wänglund; [2020]
  Nyckelord :estetiskt tilltalande; trivsam; arkitetur; nybyggnation; Uppsala; arkitekturpolicy;

  Sammanfattning : Syftet är att utifrån Uppsala studera vad det är som gör att en byggd miljö upplevs som estetiskt tilltalande och trivsam utifrån aktörer som är engagerade i byggnadsfrågor och jämföra med vad som byggs idag. Undersökningen syftar också till att belysa hur utformning– och gestaltningsfrågor behandlas i det dokument som är vägledande inom detta område. LÄS MER

 5. 5. Hur har revisorer tillämpat SBO? : En studie om revisionsbyråernas användning av Särskilt Betydelsefulla Områden i svenska noterade bolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ludvig Brydner; Markus Donnerberg; [2020]
  Nyckelord :KAM; audit; auditreport; harmonisation; isomorphism; SBO; revision; revisionsberättelse; harmonisering; isomorfism;

  Sammanfattning : Bakgrund: ISA 701 och Särskilt Betydelsefulla Områden (SBO) infördes år 2016 med avsikten att öka informationsvärdet i revisionsberättelsen. I den svenska kontexten är SBO ett outforskat område varför denna studie ämnar bidra till en förståelse för hur revisorers användning av SBO har sett ut sedan införandet. LÄS MER