Sökning: "kontextbundna subtraktionsuppgifter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kontextbundna subtraktionsuppgifter.

  1. 1. Subtraktion i matematikläroböcker för årkurs 1-3.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Emma Lindvall; [2018-01-10]
    Nyckelord :Subtraktion; matematikläroböcker; kontextbundna subtraktionsuppgifter;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om på vilket sätt subtraktion framställs i svenska matematikläroböcker. Utifrån det syftet har två forskningsfrågor formulerats enligt följande; På vilket sätt framställs subtraktion i matematikläroböckerna, Eldorado, Favorit matematik och Prima matematik för årskurs 1-3? Vilka typer av kontextbundna subtraktionsuppgifter finns i matematikläroböckerna Eldorado, Favorit matematik och Prima matematik för årskurs 2, och hur ser fördelningen mellan dessa uppgifter ut? För att besvara forskningsfrågorna har en innehållsanalys av de tre matematikläroböckerna gjorts. LÄS MER