Sökning: "kontextualiserad grammatik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kontextualiserad grammatik.

 1. 1. Grammatikundervisning som medel för elevers skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emelie Dahlberg; Jennifer Gran; [2023]
  Nyckelord :Inbäddad grammatik; kontextualiserad grammatikundervisning; lärares grammatiska kunskaper; L1; metalingvistiska aktiviteter; metaspråk; skrivutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Funktionell grammatikundervisning i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ida Esbjörnsson; [2023]
  Nyckelord :funktionell grammatik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; kontextualiserad grammatik; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av debatten om brister i den traditionella grammatikundervisningen i skolan syftar föreliggande kunskapsöversikt till att beskriva hur arbete med funktionell grammatikundervisning kan ta sig uttryck i svenskämnet (eller motsvarande ämnen i engelskspråkiga kontexter) för elever i gymnasieålder. Vidare syftar översikten till att redogöra för de effekter som olika undervisningsformer av funktionell grammatik kan ha på elevernas kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Kontextualiserad grammatikundervisning förlitteracitetsutveckling i svenskämnet? : En systematisk litteraturstudie om den svenska gymnasieskolans grammatikundervisning i internationellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Noémi Dezső; Marcus Törnblad; [2022]
  Nyckelord :kontextualiserad grammatikundervisning; metaspråk; metaspråklig kompetens; gymnasieskolan; svenska; grammatikundervisning;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har det kompensatoriska uppdraget att fylla genom att ta hänsyn till alla elevers behov och olika förutsättningar i utbildningen. Det kompensatoriska uppdraget tillvaratas i stor utsträckning genom språkundervisningen inom svenskämnet. LÄS MER

 4. 4. Grammatikundervisning inom skrivundervisning : En systematisk litteraturstudie om hur grammatikundervisning kan inkluderas i skrivundervisning för att bidra till skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Kajsa Burman; [2022]
  Nyckelord :Grammatikdidaktik; grammatikundervisning; skrivundervisning; gymnasieskola; förstaspråksundervisning; skrivutveckling; återkoppling; svenska;

  Sammanfattning : Grammatikundervisningens plats i den svenska skolan har länge diskuterats och trots att grammatikundervisningen fått tillbaka lite av sin status sedan mitten av 1900-talet, diskuteras fortfarande varför grammatik är viktigt i skolan. Forskning menar att grammatikundervisning bland annat är viktigt för elevers skrivutveckling och ett arbetssätt som senare års forskning förespråkar är att arbeta med grammatikundervisning inom skrivundervisning. LÄS MER