Sökning: "kontextualiserad grammatikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kontextualiserad grammatikundervisning.

 1. 1. Grammatikundervisningen : Grammatikundervisningens påverkan på skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Ilaf Sala; Maria Jawdut Wadiea; [2024]
  Nyckelord :autentiska texter; förstaspråksundervisning; grammatikundervisning; gymnasie-och högstadieelever; kontextualiserad grammatikundervisning; kreativt skrivande; samtal; skrivutveckling.;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenteras internationell och nationell forskning från tio studier som på olika sätt berör utformningen av grammatik som en del av svenskundervisningen och utvecklingen av elevers skrivförmåga. Syftet med översikten är att undersöka och sammanställa forskning om hur blivande och verksamma svensklärare kan undervisa i grammatik på ett sätt som gynnar elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. Grammatiska företeelser som verktyg för språkutveckling : Läromedelsanalys med fokus på grammatiska företeelser – metaspråket i läromedlen, kontextualisering av grammatiska företeelser och metakognitiva äventyr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Anita Korba; [2023]
  Nyckelord :grammatik; kontextualiserad grammatikundervisning; läromedel; kontextualisering; gymnasieskolan; metaspråk; språklig medvetenhet; metakognitiva aktiviteter;

  Sammanfattning : Grammatikundervisning är ett omdebatterat ämne och olika forskningsrön revolutionerar synen på grammatikundervisning till och från. Eftersom själva ordet grammatik endast uppträder i den gymnasiala kursen Svenska 2, är det intressant att undersöka huruvida och i så fall hur grammatikföreteelser ter sig i alla tre gymnasiala årskurser. LÄS MER

 3. 3. Grammatikundervisning som medel för elevers skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emelie Dahlberg; Jennifer Gran; [2023]
  Nyckelord :Inbäddad grammatik; kontextualiserad grammatikundervisning; lärares grammatiska kunskaper; L1; metalingvistiska aktiviteter; metaspråk; skrivutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Funktionell grammatikundervisning i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ida Esbjörnsson; [2023]
  Nyckelord :funktionell grammatik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; kontextualiserad grammatik; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av debatten om brister i den traditionella grammatikundervisningen i skolan syftar föreliggande kunskapsöversikt till att beskriva hur arbete med funktionell grammatikundervisning kan ta sig uttryck i svenskämnet (eller motsvarande ämnen i engelskspråkiga kontexter) för elever i gymnasieålder. Vidare syftar översikten till att redogöra för de effekter som olika undervisningsformer av funktionell grammatik kan ha på elevernas kunskapsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Kontextualiserad grammatikundervisning förlitteracitetsutveckling i svenskämnet? : En systematisk litteraturstudie om den svenska gymnasieskolans grammatikundervisning i internationellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Noémi Dezső; Marcus Törnblad; [2022]
  Nyckelord :kontextualiserad grammatikundervisning; metaspråk; metaspråklig kompetens; gymnasieskolan; svenska; grammatikundervisning;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har det kompensatoriska uppdraget att fylla genom att ta hänsyn till alla elevers behov och olika förutsättningar i utbildningen. Det kompensatoriska uppdraget tillvaratas i stor utsträckning genom språkundervisningen inom svenskämnet. LÄS MER