Sökning: "kontinuerligt elevintag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kontinuerligt elevintag.

  1. 1. Lärares pedagogiska val i undervisningen med vuxna illitterata andraspråksinlärare

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

    Författare :Sara Brehmer; [2011]
    Nyckelord :fenomenologi; alfabetiseringsundervisning; Sfi-lärare; läs- och skrivinlärning; andraspråksinlärning; kontinuerligt elevintag; individualisering;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om alfabetiseringsundervisning av vuxna andraspråksinlärare. Undersökningens syfte är att ta reda på några lärares pedagogiska val i sin alfabetiseringsundervisning, vad dessa val grundar sig på samt vad lärarna anser vara befrämjande undervisning för dessa elever. LÄS MER