Sökning: "kontinuitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1151 uppsatser innehållade ordet kontinuitet.

 1. 1. UPPLEVELSER AV SJUKHUSANSLUTNA NÄRSJUKVÅRDSTEAM HOS PATIENTER MED CANCERSJUKDOM - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tess Dahlström; Sofie Lenhult; [2023-03-15]
  Nyckelord :Cancersjukdom; Mobila team; Närsjukvårdsteam och Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För patienter med cancersjukdom kan sjukdomen och behandlingen vara fysiskt och psykiskt påfrestande. Incidensen för cancersjukdom ökar samtidigt som prognosen vid cancer förbättras. Fler patienter med cancersjukdom kommer således leva längre med sin behandling, vilket ställer krav på sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogen som samtalspartner : En studie om hur olika professioner inom förskolan upplever specialpedagogiska samtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Emma Petersson; Michelle Giertta; [2023]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; beredskap; förskola; professionsutveckling; specialpedagogiska samtal;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Giertta, Michelle & Petersson, Emma. (2023). Specialpedagogen som samtalspartner: En studie om hur olika professioner inom förskolan upplever specialpedagogiska samtal. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors känsla av trygghet vid tidig hemgång

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Brandt; Josefine Petrini; [2023]
  Nyckelord :Tidig hemgång; postnatal vård; trygghet; barnmorska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården före, under och efter graviditet skiljer sig mellan de olika regionerna i Sverige. Kontinuitet spelar en stor roll både för kvinnans och familjens upplevelse men även för det medicinska utfallet. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors möte med psykisk ohälsa : Kvalitativ intervjustudie om identifiering av psykisk ohälsa hos gravida kvinnor

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Vesterlund; Linda Engström; [2023]
  Nyckelord :Kulturell känslighet; kvalitativ innehållsanalys; perinatal ohälsa; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenheter av att identifiera psykisk ohälsa i mötet med gravida kvinnor på barnmorskemottagning. Metod: Kvalitativ ansats applicerades genom att 11 barnmorskor på barnmorskemottagning medverkade i semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Det är olyckligt att det har blivit business av familjehemsplaceringar. : En kvalitativ intervjustudie om privatiseringen av familjehemsplaceringar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Björklund; Sofia Wallbom; [2023]
  Nyckelord :Consultant-supported family homes; private actors; children’s perspective; follow-up work; New Public Management; development ecological theory; foster homes.; Konsulentstödda familjehem; privata aktörer; barnperspektiv; uppföljningsarbete; New Public Management; utvecklingsekologisk teori; familjehem.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien, som grundar sig i en kvalitativ ansats, är att genom semistrukturerade intervjuer få uppfattning om vilka positiva och negativa aspekter det finns med privatisering av barn- och ungdomsvård. Dessutom grundar sig studien på att upptäcka socialarbetare upplevda skillnader i uppföljningsarbetet hos kommunalt utredda familjehem respektive konsulentstödda familjehem. LÄS MER