Sökning: "kontinuitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet kontinuitetsprincipen.

 1. 1. Vårdnadsöverflyttning : Faktorer och kärnfamiljsideal?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lydia Sahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Custody transfer; Vårdnadsöverflyttning;

  Sammanfattning : I det svenska barnskyddssystemet ses omhändertaganden och placering utanför hemmet för barn som en sista utväg och flera insatser ska ges i syfte att stärka kärnfamiljen och undvika omhändertaganden. Barn ska i systemet som absolut huvudregel växa upp med sina biologiska föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Hur resonerar och dömer domstolar i vårdnadsmål när det förekommer uppgifter om våld?

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Camilla Elgholm; [2019]
  Nyckelord :Court; family law; custody case; custody reform; the Children and Parents Code; custody of children; violence; violence against children; discourse theory; discourse analysis; jurisprudence; quantitative content analysis; Domstol; familjerätt; vårdnadsmål; vårdnadsreform; föräldrabalken; vårdnad om barn; våld; våld mot barn; diskursteori; diskursanalys; rättsvetenskap; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att visa hur domstolar resonerar kring våld samt beslutar i domar gällande vårdnad, boende och umgänge när det förekommer uppgifter om våld. När föräldrar inte kan enas i vårdnadsrelaterade frågor kan de vända sig till domstolen och statistik visar att antalet tvistemål har fördubblats det senaste decenniet. LÄS MER

 3. 3. Riskbedömningar, våld och barnets bästa. En studie av vårdnadsprocessens riskbedömningar vid fall av våld, sekretessmarkering och skyddat boende.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hillevi Dahlin Kretz; [2018-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn i vårdnadstvister lider ökad risk att utsättas för barnmisshandel och upp emot 84 % av barnen i vårdnadstvister har utsatts för våld eller övergrepp. Vikten av att hantera våld i nära relation är därmed av central betydelse vid hanteringen av vårdnadsprocesser. LÄS MER

 4. 4. Kontinuitetsprincipen i praktiken - Hur tillämpas den familjerättsliga kontinuitetsprincipen i tingsrätterna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; vårdnad; barnets bästa; kontinuitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om vad som utgör barnets bästa är ständigt föremål för diskussion. Den här uppsatsen tar sikte på att förklara kontinuitetsprincipen i teori respektive praktik. Praktik i denna uppsats mening avser hur tingsrätter runt om i landet har tillämpat principen i vårdnadstvister. LÄS MER

 5. 5. ATT KLIPPA ELLER INTE KLIPPA : En jämförelse av sequence shots och kontinuitetsprincipens inverkan på karaktärstolkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Iiro Panula; Pontus Edvinsson; [2018]
  Nyckelord :makt; status; gruppdynamik; sequence shot; kontinuitetsklippning; karaktärer; en tagning; klippning; filmklippning; bildval.;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka skillnader i tolkningen av karaktärer i två versioner av en och samma scen klippta utifrån olika metoder. Den ena klipptes utifrån kontinuitetsprincipen och den andra klipptes inte alls, utan gestaltades istället enbart genom en helbild, i en tagning, i vad som kallas en sequence shot. LÄS MER