Sökning: "kontinuitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet kontinuitetsprincipen.

 1. 1. Betydelsen av att synliggöra elevers erfarenheter i undervisningen : En experimentell fältobservation i ämnet bild

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Daniel Sjörén; Patrick Tyrrell; [2021]
  Nyckelord :Erfarenhet; bild; erfarenhetsbaserat lärande; abstrakta erfarenheter; konkreta erfarenheter; elevmotivation; lustfyllt lärande; interaktionsprincipen; kontinuitetsprincipen; berättelse.;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att undersöka hur elevers erfarenheter kan identifieras, synliggöras och tillvaratas i och genom bildundervisning. Frågeställningarna som studien har utgått ifrån är: På vilket sätt är elevernas erfarenheter betydelsefulla för deras lärande och hur kan lärare identifiera och synliggöra dem i undervisningen? Hur kan lärare identifiera och synliggöra elevernas erfarenheter i undervisningen? Fyra metoder har utformats och utförts i samband med två fältobservationer; en berättelse, en bildframställning, intervjuer samt frågeformulär. LÄS MER

 2. 2. Att avgöra tvisten, men inte lösa konflikten. Om domstolens bedömning i mål om vårdnad vid föräldrarnas samarbetssvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Liz Wennerberg; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; Barnrätt; Vårdnadstvist; Barnkonventionen; Samarbetssvårigheter; Umgängessabotage; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Despite great efforts by society to persuade parents to reach consensus solutions, the number of custody disputes is not decreasing. On the contrary, the number of custody cases leading to litigation in court has increased considerably. LÄS MER

 3. 3. Det finns ingen plats som hemma, eller? - När kan och bör familjehemsplacerade barn flytta tillbaka till sina föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Dahl; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; socialrätt; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När ett barn placeras i ett familjehem, med anledning av missförhållanden i ursprungshemmet, är grundprincipen att barnet så snart det är möjligt ska återvända hem. För att omhändertagandet inte ska utgöra en kränkning av barnets rätt till familjeliv, måste myndigheterna arbeta aktivt för att få till ett återförenande. LÄS MER

 4. 4. Upphörande av tvångsvård enligt 21 § LVU : I ljuset av barnets rätt till familjeliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helen Werneman; [2020]
  Nyckelord :LVU; anknytning; upphörande av vård; kontinuitetsprincipen; återföreningsprincipen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vårdnadsöverflyttning : Faktorer och kärnfamiljsideal?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lydia Sahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Custody transfer; Vårdnadsöverflyttning;

  Sammanfattning : I det svenska barnskyddssystemet ses omhändertaganden och placering utanför hemmet för barn som en sista utväg och flera insatser ska ges i syfte att stärka kärnfamiljen och undvika omhändertaganden. Barn ska i systemet som absolut huvudregel växa upp med sina biologiska föräldrar. LÄS MER