Sökning: "kontradiktorisk process"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kontradiktorisk process.

 1. 1. PROCESSEN I LVU : - en likställd process?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Atterbom Kaijser; [2018]
  Nyckelord :LVU; LUV-mål; förvalningsrätt; förvaltningsprocessrätt; kontradiktorisk process; barnets bästa; barnets rätt att att få komma till tals;

  Sammanfattning : En av de mest ingripande åtgärder det offentliga kan vidta mot en enskild är att omhänderta ett barn. Det krävs därför omfattande skyddsmekanismer för att beslutet om omhändertagande inte blir fattat utan rättslig grund. LÄS MER

 2. 2. Parternas likställdhet i LVU-processen - Särskilt om det offentliga biträdets roll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Andersson; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; förvaltningsrätt; socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda gällande rätt kring det offentliga biträdets roll i LVU-processen. Framställningen görs ur ett barnrättsperspektiv med ändamålet att utreda huruvida processen i LVU-mål är likställd mellan å ena sidan socialnämnden, å andra sidan den unge och dennes vårdnadshavare. LÄS MER

 3. 3. Migrationsdomstolarnas utredningsansvar beträffande länderinformation - ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bahare Shafei; [2006]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I och med ikraftträdandet av den nya instans- och processordningen för utlännings- och medborgarskapsärenden, är det idag tre Migrationsdomstolar som dömer överklagade migrationsmål. Det är länsrätten i Stockholm, Göteborg och Malmö som utgör de nya Migrationsdomstolarna. LÄS MER

 4. 4. Tvåpartsprocessens inverkan på förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christoffer Löfquist; [2005]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur övergången från enpartsprocess till tvåpartsprocess i förvaltningsprocessrätten har påverkat förvaltnings-domstolarnas utredningsansvar. Min utgångspunkt är att dels studera utred-ningsansvaret utifrån förvaltningsdomstolarnas perspektiv, dels utreda den enskildes situation utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. LÄS MER