Sökning: "kontrakt teori"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden kontrakt teori.

 1. 1. Det psykologiska kontraktet bland revisorsassistenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Melisa Refetova; Mohammad Davood Hasanzadeh; [2023]
  Nyckelord :psychological contract; audit assistants; turnover intention; audit profession; promise fulfilment; obligations; psychological contract breach; psykologiskt kontrakt; revisorsassistenter; uppsägningsavsikt; revisionsbranschen; uppfyllande av löften; förpliktelser; kontraktsbrott;

  Sammanfattning : Dagens revisionskår lider av ett stort problem som hotar dess framtid. Sedan 1990 har antalet revisorer minskat från 4400 auktoriserade till 3300. En bakomliggande orsak till minskningen är revisorsassistenters avhopp. LÄS MER

 2. 2. The Implementation of the New Engineering Contract in Australia : An Institutional Perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dannie O’Brien; [2022]
  Nyckelord :Institutional Theory; New Engineering Contract; Risk allocation; Collaboration; Standard Form Contracts; Instititutionell teori; New Engineering Contract; samarbete; riskfördelning; standardkontrakt;

  Sammanfattning : Current traditional delivery models used in the Australian construction industry are seen as highly bespoke and adversarial where there is an inappropriate contractual risk allocation, lack of collaboration and poor project management. With the pipeline of investment compounded with the impact that global macroeconomic trends and events (e.g. LÄS MER

 3. 3. Kvinnan iklädd grön uniform : En studie om militära kvinnors karriärupplevelser inom Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karolina Volcz; Annie Hilmersson; [2022]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; gender; military women; career opportunities; career barriers; Försvarsmakten; genus; militära kvinnor; karriärmöjligheter; karriärhinder;

  Sammanfattning : Denna studie riktar ljus mot militära kvinnors karriärupplevelser. Således ämnar studien tillatt synliggöra faktorer som möjliggör och hindrar militära kvinnor i karriärutvecklingen inomFörsvarsmakten. Den metodologiska utgångspunkten är en kvalitativ ansats bestående avsamtalsintervjuer, kompletterat med en sekundäranalys. LÄS MER

 4. 4. Driftstörningar i produktion : Platsledningens arbete för att säkerställa en driftsäker framfart

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emil Hjortsberg; Robert Unér; [2022]
  Nyckelord :Tidsplanering; tidsplanering; förseningar; driftstörningar;

  Sammanfattning : För att en byggnadsentreprenad ska kunna genomföras måste det finnas ekonomisk täckning för alla kostnader som kommer att innefattas i projektet från start till slut. Underprojekteringsfasen identifieras och budgeteras det därför för alla kostnadsposter involverade i projektet. LÄS MER

 5. 5. Viktiga Faktorer och Strategier för Framgångsrika Digitala Transformationer i Tillverkningsorganisationer : En Fallstudie på Volvo Lastvagnar

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Manvir Singh; [2022]
  Nyckelord :Change management; digital transformation; change resistance; future state vision; employee involvement; theory of planned behavior; psychological contract; skeuomorphism; Förändringsledning; digital transformation; förändringsmotstånd; framtida statsvision; medarbetarengagemang; teori om planerat beteende; psykologiskt kontrakt; skeuomorfism;

  Sammanfattning : Overcoming resistance to change is crucial for organizational changes. In manufacturing companies, changes and digital transformations are more frequently occurring and in faster paces. LÄS MER