Sökning: "kontroll och socialt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 456 uppsatser innehållade orden kontroll och socialt stöd.

 1. 1. Universitetsstudenters copingstrategier vid studierelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Felicia Aspsund; Karolina Åberg Andersson; [2023]
  Nyckelord :study related stress; coping strategies; students; high workload; structuring ability;

  Sammanfattning : Många universitetsstudenter upplever studierelaterad stress och copingstrategier är avgörande för hanteringen av denna stress. Studiens syfte var att undersöka studierelaterad stress och copingstrategier hos universitetsstudenter. LÄS MER

 2. 2. Dokument analys om riskbedömningsinstrument för polis och socialtjänst inom hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Mingungu; Wigerström Björkqvist Siri; [2023]
  Nyckelord :honor-related violence; Patriark; social service; police; hedersrelaterat våld; Patriark; polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har allvarliga fall av hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammats, vilket har berört och skakat om det svenska samhället. De främsta anklagelserna mot dessa utsatta kvinnor är att de har kränkt familjens heder. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever ST läkare i allmänmedicin sin arbetsmiljö? : En kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Dögg Ágústsdóttir Hafberg; [2022]
  Nyckelord :work environment; physician; demand; control; social support; employer; primary care; arbetsmiljö; läkare; krav; kontroll; socialt stöd; arbetsgivare; primärvård;

  Sammanfattning : Läkarens arbetsmiljö har satts alltmer i fokus de senaste åren. Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell beskriver hur kraven i arbetet, kontrollen eller inflytande som arbetstagare har över sitt arbete och det sociala stödet som ges på arbetsplatsen kan vara avgörande för upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER

 4. 4. Känsla av stöd : - Ett salutogent perspektiv på hur enhetschefer inom socialtjänsten upplever stöd i relation till hanteringen av uppdraget som enhetschef

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jannika Kristensson; Nathalie Fagercrantz; [2022]
  Nyckelord :social work; social services; first-line manager; support; KASAM; socialt arbete; socialtjänst; enhetschef; stöd; KASAM;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gällande enhetschefer i socialtjänstens arbetssituation och hur de själva upplever den är begränsad, varpå ytterligare studier behövs. Studiens syfte är att undersöka enhetschefers upplevelse av stöd i sitt chefskap inom socialtjänsten, samt vilken inverkan det har på upplevelsen av att kunna hantera sitt arbete. LÄS MER

 5. 5. Socialt stöd - nyckeln till välmående? : En kvalitativ studie om kvinnliga och manliga mellanchefersbehov av socialt stöd vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Berglund; Emma Ljunglöf; [2022]
  Nyckelord :Social support; stress; teleworking; middle-managers; gender;

  Sammanfattning : Teleworking as a result of the pandemic has resulted in many jobs being digitized and interactions taking place mainly via digital platforms. The risks associated with teleworking are high workload, lack of social support and low commitment, which often leads to psychological strain and stress. LÄS MER