Sökning: "kontrollansvaret"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kontrollansvaret.

 1. 1. En komparativ studie mellan CISG och köplagen beträffande kontrollansvaret

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Merve Tanhan; [2017]
  Nyckelord :CISG; köplagen; kontrollansvaret;

  Sammanfattning : Kontrollansvaret är en ansvarsform som kommit till uttryck sedan 1990 års köplag antogs. Från 1734 års köplag till den aktuella lagen har insatser ägt rum på rättsområdet. År 1976 presenterades ett förslag till ny köplag, dock utan framgång. LÄS MER

 2. 2. Hinder för entreprenad enligt AB 04 - Om entreprenörens rätt till tidsförlängning och skadestånd vid hinder som beror på beställaren eller något förhållande på dennes sida

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Blom; [2016]
  Nyckelord :entreprenadrätt; förmögenhetsrätt; entreprenadavtal; AB 04; tolkning; hinder; tidsförlängning; kostnadsersättning; försening; kontrollansvar; lojalitetsplikt; rationell resursanvändning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Entreprenader löper stor risk att utsättas för hinder som medför att den avta-lade kontraktstiden inte kan hållas. Det kan exempelvis handla om extrema väderförhållanden som försvårar arbetet, eller arbetsområden som inte är tillgängliga för entreprenören på grund av en sidoentreprenör. LÄS MER

 3. 3. Att tillämpa ett kontrollansvar på entreprenadavtal : Lämpligt eller olämpligt?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Frida Svensson; Amanda Moberg; [2016]
  Nyckelord :Entreprenad; entreprenadrätt; kontrollansvar;

  Sammanfattning : Kommentaren till AB 04 kap 4 § 3 p. 1 hänvisar till den rättspraxis som utvecklats inom köprätten beträffande kontrollansvar. Fråga uppkommer hur AB 04s hänvisning till köprättens kontrollansvar ska tillämpas i praktiken och om det är lämpligt att tillämpa kontrollansvaret som ansvarsgrund på avtal om entreprenad. LÄS MER

 4. 4. Ansvar för andra - En studie av grundtankar bakom regler om näringsidkares utsträckta ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Karin Ekman; [2013]
  Nyckelord :Utsträckt ansvar; Kedjeansvar; Principalansvar; Kontrollansvar; Vårdslös finansiering av mutbrott; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genomgående ämne för denna uppsats är ansvar för andra. I en näringsverksamhet uppkommer flera situationer där det, för näringsidkarens del, kan bli tal om ansvar för någon annan. LÄS MER

 5. 5. Ansvarsfrihet från skadestånd vid fullgörelsehinder : En jämförelse mellan kontrollansvar, teorin om hardship, Force majeure och frustration

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Samuelsson; [2010]
  Nyckelord :Skadestånd; ansvarsfrihet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att jämföra hur grunderna för ansvarsfrihet från skadestånd vid fullgörelsehinder är uppbyggda i olika normsystem för att utifrån en komparativ analys komma fram till vilket system som är bäst tillämpbart i en situation liknande den i scenariot med den försenade vaccinleveransen som jag beskrivit i inledningen till uppsatsen.De regler jag valt att studera för en komparativ jämförelse är kontrollansvaret i den svenska köplagen 27 § och CISG art. LÄS MER