Sökning: "kontrollmekanismer"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet kontrollmekanismer.

 1. 1. Personalomsättning inom den offentliga sjukvården - Sambandet mellan sjuksköterskors organisatoriska engagemang, tillit och lönetillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Milton; Nathalie Revelly; Emil Sirén Gualinga; [2018]
  Nyckelord :Agentteori; Stewardshipteori; Organisatoriskt engagemang; Tillit; Lönetillfredställelse.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur agentteorins och stewardshipteorins mekanismer lämpar sig för att hantera målkonflikter mellan sjuksköterskor och deras chefer inom offentlig sjukvård i Sverige. Metod: Studien utgörs av en kvantitativ undersökning med en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsstyrning på äldreboenden : En jämförande studie mellan en privat och en kommunal aktör

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Klara Kumlin Lundmark; Nikola Simic; [2018]
  Nyckelord :Kvalité; Kvalitetsstyrning; Privat; Kommunal; Äldreboende; New public management; NPM; Nyinstitutionell; Total quality management; TQM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter att den svenska välfärdsstaten genomgått förändringar, som grundas i reformerna inom new public management, har kvaliteten i äldreomsorgen varit ett omtalat ämne. I samband med omvandlingen fick kommunerna eget ansvar över äldreomsorgen inom kommunen. LÄS MER

 3. 3. En kontrollerad profession : En kvalitativ studie baserad på lärares upplevda syn på deras arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jenny Speiner; Alexandra Tiflidou; [2018]
  Nyckelord :Byråkrati; Lärare; NPM; Klaner;

  Sammanfattning : Skolverket har under 2010-talet genomfört reformer som har medfört en omfattande administrationsbörda för lärare. Administrationsbördan grundar sig i kontrollmekanismer där övervakning och kvalitetsbedömning sker genom ökad dokumentation som ska genomföras av lärarprofessionen. LÄS MER

 4. 4. SOCIALA STRATEGIER I MÖTE MED MATNORMEN : En kvalitativ studie om att avvika från normer kring mat och ätande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Angelica Nylander; [2018]
  Nyckelord :food normativity; norms; normativity; social reality; controll mechanisms; social sanctions; social construktivism; deviance; food; vegan; matnormativitet; normer; normativitet; social verklighet; kontrollmekanismer; sociala sanktioner; socialkonstruktivism; mat; vegan;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to contribute to the knowledge about food and eating as a social phenomenon, by examining how individuals who diverge from the food norm construct their social reality. This qualitative study were carried out in Umeå 2017. LÄS MER

 5. 5. Chasing the Tail : Why does it exist when it should not?

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :ANDREAS KALLIN; Filip Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Maverick Buying; Purchasing; Strategic Purchasing; Procurement; Supply Base Management; Category Sourcing; Sourcing;

  Sammanfattning : Purchasing has gone from an administrative task to a strategic activity. As such, firms adopt purchasing as a corporate function to set up rules and processes in order to standardize how purchasing is to be carried out by business units. LÄS MER