Sökning: "kontroversiella frågor"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden kontroversiella frågor.

 1. 1. Att undervisa om kontroversiella frågor: erfarenheter, betydelser och praktiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sibel Hassan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med kontroversiella frågor i en mångkulturell kontext : En intervjustudie med högstadielärare i de samhällsorienterade ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arthur Bengtzelius; [2019]
  Nyckelord :controversial issues; education; multicultural; foreign background; secondary school; methods; didactics; kontroversiella frågor; undervisning; mångkulturell; utländsk bakgrund; högstadiet; metoder; didaktik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att bidra med kunskap om undervisning i kontroversiella frågor på skolor med en hög andel elever med utländsk bakgrund. Mer precist syftar arbetet till att synliggöra hur och varför lärarna låter kontroversiella frågor utgöra en del av undervisningen samt hur lärarna beskriver sin roll i undervisningssituationen och varför de väljer att göra på så sätt. LÄS MER

 3. 3. Ämnesintegration i Historia och Samhällskunskap: Hur lärare utvecklar elevers förståelse om kontroversiella frågor med fokus på terrorism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathali Andersson; Fia Persson; [2019]
  Nyckelord :historia; historiemedvetande; kontroversiella ämnen; medborgarbildning; samhällskunskap; terrorism; ämnesintegrerad undervisning;

  Sammanfattning : I den här studien har vi valt att undersöka hur lärare i årskurs 7–9, i en ämnesintegration mellan historia och samhällskunskap, undervisar om kontroversiella frågor såsom terrorism. För att besvara våra frågeställningar har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat fem verksamma lärare i årskurs 7–9. LÄS MER

 4. 4. Kontroversiella frågor - en lärares vardag? : En intervjubaserad studie kring lärares uppfattning av kontroversiella frågor i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Nadim Khan; [2019]
  Nyckelord :Upper secondary school; controversial issues; freedom of speech; democracy; controversial issues management; teaching.; Gymnasieskolan; kontroversiella frågor; yttrandefrihet; demokrati; kontrovershantering; undervisning.;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med verksamma samhällskunskapslärare angående kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen. Bland respondenterna arbetar vissa lärare på yrkesinriktade och andra på studieförberedande gymnasieskolor. LÄS MER

 5. 5. Evaluating ESG Related Events' Significance for Oil Companies in Relation To Stock Price Changes

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sherwin Baghchesara; [2019]
  Nyckelord :Mathematics; regression analysis; bachelor thesis; oil; stock; risk management; stakeholders; ESG; Matematik; regressionsanalys; kandidatexamen; olja; aktie; risk; stakeholder; ESG;

  Sammanfattning : ESG risks, which stands for environmental, social, and governance, has in recent years exploded as a conversational topic. Including ESG efforts in company reports, and being transparent about operations is not as foreign as before. LÄS MER