Sökning: "konventionsrätt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet konventionsrätt.

 1. 1. Förtal mot juridisk person och bristen på effektiva rättsmedel i svensk rätt : Ett skadeståndsrättsligt perspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Edina Huskanovic; [2018]
  Nyckelord :Defamation of Legal Persons; Effective Legal Remedies; Tort Law; Union Law; European Convention of Human Rights; Freedom of Speech; Swedish Constitution; EU Charter of Human Rights; Criminal Law; European Law; Ekonomiskt förtal; förtal mot juridisk person; konventionsrätt; unionsrätt; EU-rätt; EKMR; EU:s rättighetsstadga; Europarätt; yttrandefrihetsgrundlagen; tryckfrihetsförordningen; yttrandefrihet; komparativ studie; straffrätt; civilrätt; skadeståndsrätt; effektiva rättsmedel;

  Sammanfattning : Sammanfattning Yttrandefriheten utgör en av grundbultarna i en demokratisk rättsstat. I svensk rätt är den grundlagsskyddade yttrandefriheten, reglerad i TF och YGL, starkt förankrad. De inskränkningar som får göras i denna bygger på noggranna överväganden. LÄS MER

 2. 2. Likvärdigt skydd för mänskliga rättigheter? : En analys av Bosphorus-presumtionen och dess tillämplighet på anpassningen av svenska asylregler till EU-rättens miniminivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Siri Hedmalm; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; mänskliga rättigheter; konventionsrätt; Europakonventionen; unionsrätt; EU-rätt; migrationsrätt;

  Sammanfattning : In 2015, the European Union (EU) was facing the largest migration crisis in modern history. In light of the high reception of asylum seekers in Sweden during the autumn of the same year, a temporary law (2016:752) was adopted which restricted the possibilities of obtaining a permanentresidence permit and of family reunification. LÄS MER

 3. 3. Grooming - En granskning av bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Seldevall; [2014]
  Nyckelord :Grooming; Kontakt med barn i sexuellt syfte; Straffrätt; Rättssäkerhet; Effektivitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Grooming är en systematisk process, som för det första kränker barn och för det andra möjliggör att barn kan utsättas för fysiska övergrepp. Barn blir lurade särskilt av gärningsmän då de inte har samma skyddsmekanismer och riskmedvetande som en vuxen person. LÄS MER