Sökning: "konversationsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet konversationsanalys.

 1. 1. ”Were you able to wear undergarments?” - En kvalitativ studie av intervjuer med kvinnliga och manliga skådespelare inom Marvel Cinematic Universe

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Ottosson; Thea Eklöf; Matilda Westermark; [2022-02-24]
  Nyckelord :Kön; kulturjournalistik; intervju; konversationsanalys; ojämlikhet; Marvel Cinematic Universe; populärkultur; videointervju; Gender; entertainment journalism; interview; conversation analysis; inequality; actors; Marvel Cinematic Universe; pop culture; video interview;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore whether female and male actors get treated differently by entertainment journalists during press junket interviews and to see when and how gender is defined and created during an interview. To do this, we looked at different indicators such as eyeline, body language, subject of the questions, the length and substance of answers, the number of questions directed at each person, interruptions and turn taking. LÄS MER

 2. 2. Reparationer i dialog hos personer med lindrig kognitiv svikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ellen Edin Johansson; Julia Holmberg; [2021-02-12]
  Nyckelord :MCI; kommunikation; konversationsanalys; reparationer; map task; MCI; communication; conversation analysis; repairs; map task;

  Sammanfattning : För att kunna tala och kommunicera krävs bland annat kognition och minne. Ett symtom på bristande kognition är påverkan på språket. LÄS MER

 3. 3. Hur kommunicerar en myndighetsföreträdare? : En konversationsanalys av en statsepidemiologs kommunikation på pressträffar under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Vendela Mörkdal; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; interaktion; kommunikativa resurser; statsepidemiolog; myndighet.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur en myndighetsföreträdare kommunicerar. Studien undersöker därmed Anders Tegnell i sin roll som statsepidemiolog för Folkhälsomyndigheterna och hur han har kommunicerat på pressträffar under Covid-19. LÄS MER

 4. 4. Budskapspostinskott, budskapsinbäddningar och övergångsfraser : En teorigenererande konversationsanalys av politikers strategier för att utöva makt över innehållet i partiledarintervjuer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Eva-Lotta Palm; [2019]
  Nyckelord :mediatization; mediated political communication; news interview; CA; conversation analysis; interaction.; mediatization; medierad politisk kommunikation; nyhetsintervju; partiledarintervju; CA; konversationsanalys; interaktion;

  Sammanfattning : This study examines Swedish party leaders’ strategies in political campaign interviews to both answer the journalist’s question and deliver own messages. The material studied consists of eight fifty minutes long interviews, each with one Swedish party leader, broadcast in the channels of the Swedish public service company Sveriges television in a series of episodes called “Val 2014 #dinröst” in the weeks before the 2014 elections. LÄS MER

 5. 5. "Kerrikable" - barns "eget språk" genom pauser och gemensamma erfarenheter : En studie ur ett sociokulturellt perspektiv om hur pedagoger skapar förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thuy Hang Nguyen; Vanessa Larsson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkiga barn; Delaktighet; Barns perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Konversationsanalys; Turtagning; Turkonstruktion; Intersubjektivitet;

  Sammanfattning : Fokusområdet för denna studie är att undersöka flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet. Utifrån kartläggning av tidigare forskning inom detta område synliggörs att det saknas studier kring hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns perspektiv under läsaktiviteter i förskolan för att möjliggöra barns delaktighet, vilket lägger grunden för studiens syfte. LÄS MER