Sökning: "kooperativa strukturer"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kooperativa strukturer.

 1. 1. Kooperativt lärande - språkutveckling, möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Persson; Madeleine Strand; [2021]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; kooperativa strukturer; språkutveckling; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att skapa en bild av hur det kooperativa lärandet inverkar på grundskoleelevers språkutveckling, men även vilka möjligheter och utmaningar som framkommer i det kooperativa lärandet. Genom en systematisk litteratursökning valdes tio forskningsstudier ut som ligger till grund för översikten. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan kooperativt lärande och elevers utveckling i de samhällsorienterade ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Ida Norstedt; [2021]
  Nyckelord :kooperativt lärande; samhällsorienterade ämnen; SO-undervisning; årskurs F-3;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöker jag lärares attityder och föreställningar av hur det kooperativa lärandet kan främja elevers lärande. Detta är avgränsat till lärare som arbetar med de samhällsorienterade ämnena i årskurs F-3. LÄS MER

 3. 3. Att undervisa nyanlända högstadieelever : En studie om hur en SO-lärare arbetar språk- och kunskapsutvecklande utifrån kooperativt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Mariangela Dello Iacovo; [2021]
  Nyckelord :arbete i grupp; förberedelseklass; interaktion; kooperativt lärande; nyanlända elever; sociokulturellt perspektiv; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; stöttning; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla förståelse för hur en lärare som undervisar nyanlända högstadieelever arbetar med deras språk- och kunskapsutveckling genom att använda kooperativt lärande som arbetssätt i ämnesundervisningen.  Undersökningen bygger på två kvalitativa insamlingsmetoder, nämligen klassrumsobservationer och intervjuer med elever som används som ett komplement till observationerna. LÄS MER

 4. 4. Kooperativa strukturer i svenskundervisningens årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Frida Malmberg; Kajsa Edvardsson; [2021]
  Nyckelord :kooperativt lärande; kooperativa strukturer; kommunikation; språk- och kunskapsutveckling; samarbetsförmåga; delaktighet; lärgrupper och lärpar.;

  Sammanfattning : Med denna studien vill vi få en ökad kunskap om lärares arbete med kooperativa strukturer i svenskundervisningen. Vi vill bidra till kunskap om möjligheter men även begränsningar med kooperativt lärande. LÄS MER

 5. 5. Kooperativt lärande i praktiken : En studie av hur elever upplever att talutrymme, delaktighet och arbetsglädje förändras vid införandet av kooperativa strukturer i klassrummen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Jenny Einvall; [2020]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; kooperativa strukturer; talutrymme; delaktighet; arbetsglädje;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur elever upplever införandet av kooperativa strukturer i undervisningen, hur det påverkar deras talutrymme, delaktighet och arbetsglädje, eftersom eleverna på den skola jag ville undersöka inte kände att de upplevde arbetsglädje eller delaktighet i den mån skolledning och lärare önskade. De upplevde inte heller att de var aktiva och fick prata och berätta så mycket som de ville om ämnet på lektionerna. LÄS MER