Sökning: "kooperativt lärande i svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden kooperativt lärande i svenska.

 1. 1. Hur hanterar lärare elevers olika nivåer i läsundervisning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kaisa Nyman; [2020]
  Nyckelord :different reading levels; instruction; elementary school; läsundervisning; olika läsnivåer; åk f-3;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt att lära sig att läsa men för många barn är det en komplex process som både lärs in i och utanför skolan. Barn lär dessutom på olika sätt vilket gör att läraren i svenska måste ha olika pedagogiska redskap för att kunna möta barnens olika nivåer i läsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Spelar det någon roll? : Kommunikativa strukturer och frågornas struktur i lågstadielärares klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Kajsa Ek; Emma Hildorsson; [2020]
  Nyckelord :communicative structures; desk arrangement; cooperative and collaborative learning; distribution of the word; the structure of the questions; IRE; IRF; kommunikativa strukturer; klassrumsmöblering; kooperativt och kollaborativt lärande; fördelning av ordet; frågornas struktur; IRE; IRU;

  Sammanfattning : Föreliggande studie ämnar undersöka fyra lågstadielärares roller utifrån derasanvändande av kommunikativa strukturer och frågornas struktur samt hur lärarnaresonerar om samma begrepp. Analysen tar sin utgångspunkt i vilken utsträckninglärarna ger eleverna möjlighet att tala. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande och elevers upplevelse av matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecka Tiderman; Anna-Clara Johannisson; [2020]
  Nyckelord :attityd; grundskolan; kooperativt lärande; lågstadiet; matematik; matematikängslan; motivation; upplevelse;

  Sammanfattning : Många svenska elever har en negativ inställning till matematikämnet och hur läraren väljer att undervisa kan påverka denna. Syftet med kunskapsöversikten är att redogöra för vad forskning visar om kooperativt lärandes påverkan på lågstadieelevers upplevelse av matematik. LÄS MER

 4. 4. Kooperativa metoders effekter på elevers lärande inom svenska : En litteraturöversikt på hur det kooperativa lärandet påverkar elevers läskunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Bergner; Rebecca Öthander; [2019]
  Nyckelord :Gemensamt lärande; interaktion; kooperativt lärande; kommunikation; läskunskaper; samarbetslärande och sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Denna litteraturöversikt är en sammanställning av ett urval från tidigare forskning som gjorts inom det kooperativa lärandet. Det som specifikt undersöks är det kooperativa lärandets effekter på elevers läskunskaper inom årskurs 1-6. LÄS MER

 5. 5. En för alla, alla för en : en kunskapsöversikt om den kooperativa inlärningsmetodens inverkan på yngre elevers matematikinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mikaela Bergqvist; Kajsa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :kooperativ inlärningsmetod; kooperativt lärande; matematikinlärning;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt kartläggs nio internationella studier som studerar inverkan på kooperativa inlärningsmetoder jämfört med traditionella inlärningsmetoder. Kunskapsöversikten syftar till att vinna kunskap om vad forskningen belyser gällande skillnaden mellan traditionell och kooperativ inlärning inom matematikundervisningen genom att svara på frågeställningarna: 1) Har den kooperativa inlärningsmetoden positiv inverkan på elevernas prestation i matematik och i deras attityd gentemot matematik enligt de studier vi granskat? 2) Vilka fördelar och nackdelar om den kooperativa matematikinlärningen identifieras i dessa studier? Vi kartlägger och analyserar även studiernas forskningsmetoder för att på så vis identifiera styrkor och svagheter inom forskningsfältet. LÄS MER