Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Undersökning av bollkänsla hos innebandyspelare i Svenska Superligan kontra utvecklingslag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Christopher Nilsson; Finn Aldén-Joyce; Danny Estrella-Näslund; [2020-02-13]
  Nyckelord :Bollkänsla; Bollsport; Talang; Koordination; Träningsmängd;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram Sports Coaching & Hälsopromotion IdrottVt 2019Handledare: Christina BergExaminator: Claes Annerstedt.... LÄS MER

 2. 2. Bollspel i ämnet idrott och hälsa : En intervjubaserad studie om hur en grupp lärare i idrott och hälsa förhåller sig till bollspel i årkurs 6.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Filip Lann; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; bollspel; idrott och hälsa; styrdokument; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka en grupp lärares förhållningssätt till bollspel i ämnet idrott och hälsa i årkurs 6. Syftet var också att undersöka hur lärare kopplar bollspel till kursplanen. Insamlingen av data skedde genom intervjuer av fem lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Dans i grundsärskolan En kvalitativ studie över idrottslärares erfarenheter av dansundervisningen i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Fors; [2017]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; rörelser till musik; utvecklingsstörning; didaktik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Dans har funnits i olika former och kulturer sedan urminnes tider och har värdesatts av människor genom historien. Även idag är dans en central del av idrottsundervisningen i skolan. LÄS MER

 4. 4. Hur dokumenterar lärare i idrott och hälsa elevers prestationer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elon Folkesson; Oscar Zettergren; [2014]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; dokumentation; bedömning; didaktik; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers prestationer utifrån ett didaktiskt perspektiv. Studiens frågeställningar var vilka metoder och verktyg använder sig lärarna i studien av i för att dokumentera elevers prestationer i undervisningen? Vilka för- och nackdelar finns det enligt lärarna i studien med deras eget arbete med dokumentation? Hur planerar lärarna i studien undervisningen för att kunna dokumentera eleverna utifrån kunskapskraven i läroplanen?För att besvara frågeställningen har vi använt oss av intervju som metod. LÄS MER

 5. 5. Idrottslärares upplevelser av dans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Madelene Berlin; [2014]
  Nyckelord :dans; rörelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning SyfteSyftet med studien är att undersöka hur lärare i åk 1-6 upplever dans i ämnet idrott och hälsa och varför dansundervisning ska bedrivas i skolan samt hur eleverna utvecklas genom dans ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.• Hur upplever lärare dans i skolan?• Varför anser lärarna att eleverna ska undervisas i dans?• Vad tycker lärarna att dansen utvecklar hos barn? MetodStudien bygger på en halvstrukturerad intervjumetod. LÄS MER