Sökning: "koralia"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet koralia.

  1. 1. Hur personer med långvarig smärta hanterar livet : En litteraturstudie utifrån självbiografier

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Koralia Ulanowicz; [2018]
    Nyckelord :Långvarig smärta; hantering; självbiografier;

    Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är det vanligaste symtomet som människor söker vård för. Smärta är en subjektiv och unik upplevelse för varje enskild individ. Upplevelsen av en viss typ av smärta kan dock variera från individ till individ. Långvarig smärta är ihållande smärta som är kvar efter en tidsperiod, vanligen tre månader. LÄS MER