Sökning: "korman"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet korman.

 1. 1. Formativ bedömning i So-ämnena åk. 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Korman; Haris Jusupovic; [2020]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Nyckelstrategi; Kamratbedömning; Självbedömning; Feedback; Återkoppling; Bedömningsmatris; So-ämnena;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet omfattar och utgår från en kvalitativ studie som grundar sig på empiri kring den formativa bedömningen. Det förekommer rikligt med evidens ur tidigare forskning i området och flera bedömningsforskare förespråkar implementering av formativ bedömning i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Barns möjligheter till delaktighet vid samarbetssamtal : En kvantitativ studie om delaktigheten och påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Zara Korman; [2020]
  Nyckelord :Samarbetssamtal; barns delaktighet; barns rätt; föräldrakonflikt; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Samarbetssamtal är en samtalsform med syfte att ge separerade föräldrar hjälp att komma överens kring frågor som rör gemensamma barn vad gäller vårdnad, boende, umgänge och försörjning. I Socialstyrelsens allmänna råd för samarbetssamtal står att barnet i något skede under samarbetssamtalen bör ges möjlighet att komma till tals, ifall det inte kan anses olämpligt. LÄS MER

 3. 3. Ämnen och dominans i ett samtal mellan terapeut och klient : En samtalsanalytisk jämförelse med läkar-patientsamtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Miriam Korman; [2006]
  Nyckelord :samtal; samtalsmetodik; samtalsanalys; kommunikation; sociolingvistik; korttidsterapi; psykoterapi; conversation analysis; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Psychology; Psykologi; Languages and Literatures; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis presents an analysis of a conversation between a therapist and her client. Through a study of the conversation's topics and structure I have been able to draw conclusions on how the therapist governs and steers the session. LÄS MER

 4. 4. Att bygga bort brott

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Klara Korman; Annelie Svensson; [2004]
  Nyckelord :Brottsoffer och Brottsförebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med fördjupningsarbetet är att belysa den byggda miljöns betydelse för brottsligheten i ett bostadsområde. Arbetet har haft en utgångspunkt i att brottslighet kan förebyggas. För att ett brott ska kunna äga rum krävs att tre faktorer är uppfyllda; en motiverad gärningsman, ett objekt eller offer samt tillfälle att begå brottet. LÄS MER