Sökning: "korporatism pluralism"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden korporatism pluralism.

 1. 1. Folkberedskapens ombudsverksamhet : och korporatismens roll under beredskapstiden

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emil Englund; [2020]
  Nyckelord :beredskapstiden; Statens informationsstyrelse SIS folkberedskap en ; ortsombud; demokrati; Robert Dahl; pluralism; autonomi-kontroll; Magnus Hjort; korporativism korporatism ; icke-statliga organisationer; föreningsliv;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker Statens informationsstyrelses fyra sammanställningar av folkberedskapens orts- och länsombuds årliga rapporter 1941-1944. Syftet är att ta reda på mer om vilken roll icke-statliga organisationer hade för roll i det kulturella folkberedskapsarbetet på lokal nivå runt omkring i Sverige under beredskapstiden. LÄS MER

 2. 2. Lobbyisternas inflytande

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Brocknäs; Carl Ahlner; [2014]
  Nyckelord :Transparens; Tobaksdirektiv; REACH; Särintressen; Lobbying; Korporatism; Pluralism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att organiserade intressen utövar inflytande över beslutsfattandet inom EU råder det inga tvivel om. Vad vi ämnar att besvara med vår studie är hur EU ställer sig till deras inflytande, vilket arbete som görs för att öka insikten i den samt om tillvägagångssättet skiljer sig mellan olika intressen. LÄS MER

 3. 3. Intresseorganisationernas tillträdesmöjligheter - En studie om SOU 2007 : 89 " Rovdjuren och deras förvaltning"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Dagård Ulrika; [2009]
  Nyckelord :SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning; intresseorganisationers; korporatism; pluralism;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker intresseorganisationernas tillträdesmöjligheter i betänkandet SOU2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning. Tillträde ska inte förväxlas med reellt inflytandemen är en förutsättning för att organisationer ska kunna påverka politiskt beslutsfattande. LÄS MER

 4. 4. Medborgarsammanslutningarnas vara eller icke vara -en diskursanalys ur ett demokratiperspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Högström; [2005]
  Nyckelord :Medborgarsammanslutningar; Folkrörelser; intresseorganisationer; demokrati; pluralism; Korporatism; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medborgarsammanslutningar har funnits i Sverige sedan 1800-talet och delas upp i folkrörelser, som är av mer ideell karaktär, och intresseorganisationer som sätter de egna medlemmarnas bästa i första rummet. Medborgerligt deltagande i det politiska systemet motiveras med att demokratin ökar då medborgarna tillåts uttrycka sina åsikter. LÄS MER

 5. 5. Det korporativa samarbetet : En jämförande studie av Landsorganisationens och Svenskt Näringslivs hantering av frågan om arbetskraftsinvandring

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Jonsson; [2004]
  Nyckelord :Political science; Arbetskraftsinvandring; LO; Svenskt Näringsliv; korporatism; pluralism; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Arbetskraftsinvandring har, under stora delar av 1900-talet, varit ett sätt för de svenska företagen att finna arbetskraft till den expansiva industrisektorn. Intresseorganisationerna på den svenska arbetsmarknaden, Landsorganisationen (LO) och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), ansåg att arbetskraftsinvandring var en förutsättning för att trygga den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER