Sökning: "korrigering"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet korrigering.

 1. 1. Bone segmentation and extrapolation in Cone-Beam Computed Tomography

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zaineb Amor; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work was done within the French R&D center of GE Medical Systems and focused on two main tasks: skull bone segmentation on 3D Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) data and skull volumetric shape extrapolation on 3D CBCT data using deep learning approaches. The motivation behind the first task is that it would allow interventional radiologists to visualize only the vessels directly without adding workflow to their procedures and exposing the patients to extra radiations. LÄS MER

 2. 2. Komplikationer som drabbar patienter med perkutan nefrostomi : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Moström; Evelina Nylander; [2020]
  Nyckelord :Percutaneous nephrostomy; complications; radiographer; Perkutan nefrostomi; komplikationer; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Perkutan nefrostomi är en väl använd och utarbetat intervention som används som behandling av flera urologiska tillstånd. 10% av alla patienter med perkutan nefrostomi kommer att få en komplikation. Röntgensjuksköterskan ska ha kunskap om de komplikationer som uppkommer för att kunna arbeta förebyggande. LÄS MER

 3. 3. Tillståndsbaserad dynamisk korrigering av produktionsvärde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Mikael Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Production value; Dynamic offset; Pulp; Produktionsvärde; Dynamisk offset; Massa;

  Sammanfattning : Detta arbete har med hjälp av logiska samband tagit fram en matematisk formel samt logiska villkor för att tillämpa en dynamisk offset för ett felvisande produktionsvärde. Arbetet grundar sig i hur en känslig konsistensgivare påverkas vid avsaknad av tillräcklig blandning av pappersmassa, liksom hur en dynamisk offset kan korrigera produktionsvärdet och vara en temporär lösning tills en mer långsiktig lösning kan implementeras i produktionen. LÄS MER

 4. 4. INTERNPRISSÄTTNING AV LÅN : Vilka faktorer påverkar prissättningen av ett koncerninternt lån?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Internprissättning; Transfer Pricing; Lån;

  Sammanfattning : Regleringen bakom prissättningen av interna transaktioner mellan multinationella bolag beror på att staterna vill minska risken för att den nationella skattebasen urholkas och att vinster förflyttas. För att komma åt denna problematik har Sverige infört den s.k. korrigeringsregeln i 14 kap. LÄS MER

 5. 5. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse från utbildning till anställning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kimberly Carlstedt; Nimit Thepthida; [2020]
  Nyckelord :A literature review; experience; newly graduated nurse; transition; Litteraturöversikt; nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelse; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter avslutad sjuksköterskeutbildning kan en legitimation ansökas om från socialstyrelsen som garanterar tillräcklig kompetens och färdigheter för yrket. Sjuksköterskeutbildningen är i konstant behov av korrigering till följd av sjukvårdens kontinuerliga kunskapsutveckling samt stora krav på kvalité och effektivitet som samhället ställer. LÄS MER