Sökning: "korruption venezuela"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden korruption venezuela.

 1. 1. Handelshinder och korruption : En undersökning om vilken påverkan handelshinder och korruption har på central- och sydamerikanska länders tillväxt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Åsa Fredricsson; Pelle Forssén; [2009]
  Nyckelord :Handelshinder; korruption; Central- och Sydamerika; ekonomisk frihet; teknologisk utveckling; infant-industry; Solows tillväxtmodell; utländska direktinvesteringar; Haiti;

  Sammanfattning : Frågeställning: Finns det någon effekt av handelshinder och korruption på de central- och sydamerikanska ländernas tillväxt?Teori: De teorier som används i undersökningen är Solows tillväxtmodell, Ricardo modellen, Heckscher-Ohlin modellen, teorier kring handelshinder och infant-industry-argumentet.Metod: De studieobjekt som undersökts är länder i Central- och Sydamerika och hur dessa länders tillväxttakt sett ut mellan åren 2000 och 2007. LÄS MER

 2. 2. Hugo Chávez Venezuela - en demokrati i praktiken eller bara på pappret?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Niklas Nilsson; [2005]
  Nyckelord :Venezuela; demokrati; horisontellt ansvarsutkrävande; Hugo Chávez; korruption; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract In this bachelor thesis I discuss and analyse the current situation of the Venezuelan democracy. By using a theoretical framework based on the theory of horizontal accountability, I focus on the interaction between different institutions and branches within the state of Venezuela. LÄS MER