Sökning: "kort skolbakgrund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kort skolbakgrund.

 1. 1. Idag ska vi prata svenska, eller hur? : En studie om arbetet med muntlig språkfärdighet på sfi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Therese Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sfi; kort skolbakgrund; muntlig färdighet; andraspråksundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en ökad kunskap om hur undervisningen i muntlig färdighet bedrivs inom skolorganisationen sfi, svenska för invandrare. Undersökningen har genomförts i en grupp på nybörjarnivå hos elever med kort studiebakgrund. LÄS MER

 2. 2. Språk- och kunskapsutveckling på flera språk En studie om translanguaging i en förberedelseklass årskurs 6–9 med fokus på nyanlända elever med ingen eller kort skolbakgrund

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mahin Khanian; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; interkulturalitet; förberedelseklass; Garcias strategiska principer; nyanlända elever; Translanguaging;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att utforska tillämpningen av translanguaging (TL) i en förberedelseklass i årskurs 6–9 med fokus på nyanlända elever med ingen eller kort skolbakgrund. Triangulering har valts som metod i form av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med lärare och elever, strukturerade klassrumsobservationer samt en mindre kvantitativ undersökning i form av ett frågeformulär till elever. LÄS MER

 3. 3. Hur svårt kan det vara? : Sfi-lärares upplevelser av läs- och skrivinlärning hos elever med kort eller ingen skolbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Helen Gustafsson; Louise Gäfvert Lind; [2018]
  Nyckelord :alfabetisering; läs- och skrivinlärning för vuxna andraspråksinlärare; sfi; specialpedagogik; studieväg 1;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En specialpedagogisk analys av lärarens framställningar om hur kartläggning av nyanländas förkunskaper används i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Lien Tran; Monicka Odenslätt; [2018]
  Nyckelord :mapping; co-operation; immigrant; newly arrived; Vuxenutbildning; kartläggning; svårigheter; integration; kort skolbakgrund; analfabeter;

  Sammanfattning : Syftet är att analysera hur lärare arbetar med kartläggning i undervisningen bland nyanlända elever med kort eller ingen skolbakgrund i vuxenutbildningen, samt hur kartläggningen används i undervisningen. Syfte är dessutom att undersöka hur samverkan fungerar mellan elev och lärare samt mellan lärare och andra professioner. LÄS MER

 5. 5. Prelitterär i en litterär värld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Isa Engström; [2017]
  Nyckelord :Prelitterär; analfabet; undervisning; pedagogik; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Här undersöks hur man som pedagog kan arbeta med prelitterära (en mer hoppfull omvandling av ordet ”analfabeter”). Jag har undersökt, med hjälp av olika workshops och lektioner i svenska, hur man kan närma sig läsinlärningen med hjälp av praktisk och teoretisk inlärning. LÄS MER