Sökning: "kortsiktighet"

Visar resultat 11 - 15 av 36 uppsatser innehållade ordet kortsiktighet.

 1. 11. Syftet med vinst - En rättsdogmatisk och rättsekonomisk studie av vinstsyftet i 3 kap 3 § aktiebolagslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Niklas Grabowski; [2017]
  Nyckelord :Vinstsyftet; Rättsekonomi; allmän rättslära; Law and Economics; Corporate purpose; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vinstsyftet är aktiebolagets mest grundläggande handlingsnorm och sätter begränsningar för vilka beslut som får tas av en bolagsledning och vilka intressenter man får beakta. I en värld med ökat institutionaliserat och internationellt ägande av företag kommer detta ofta i konflikt med lokala intressenter. LÄS MER

 2. 12. Vår tids vagabonder : En kvalitativ studie om hur osäkra anställningsvillkor påverkar journalisters arbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gustav Franzén; [2016]
  Nyckelord :Journalistik; vikariat; konvergens; autonomi; professionalisering.;

  Sammanfattning : Vår tids vagabonder — en kvalitativ studie om hur osäkra anställningsvillkor påverkar journalisters arbetsprestation
Gustav Franzén
Journalistiska grunder C, C-uppsats Höstterminen 2016
11 665
Journalistik, vikariat, konvergens, autonomi, professionalisering. Mediebranschen har de senaste åren sett en utveckling som gått till att färre journalister väntas göra mer i form av en multikompetens som ersatt tidigare mer specifika yrkesroller. LÄS MER

 3. 13. Biogasens situation i Sverige : potential och samhällsvinster hindrade av byråkrati och kortsiktighet

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joel Chorell; [2016]
  Nyckelord :biogas; potential; byråkrati; fossila subventioner; samhällsvinster;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från problematiken i anslutning till klimatförändringarna och hur Sveriges uppsatta klimatmål ska uppnås. Biogas ges som exempel på en av lösningarna där Sveriges produktionspotential redogörs för samt biogasens många positiva sidoeffekter som bidrar både direkt och indirekt till samhället i stort. LÄS MER

 4. 14. Att bygga ett varumärke med hållbarhet? : En studie om hur underleverantörer inom byggbranschen bygger varumärke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Victor Sandkvist; Olof Lantto; [2014]
  Nyckelord :Varumärke; underleverantör; byggbranschen;

  Sammanfattning : Varumärken inom B2B börjar få allt större uppmärksamhet bland forskare och företag i takt med att det uppmärksammats att varumärken har betydelse inom B2B-kontexter. Varumärket är ett av få sätt att differentiera sig på konkurrensintensiva marknader och kan medföra fördelar som en ökad kundlojalitet, premiumpriser och en ökad möjlighet att nå nya marknader. LÄS MER

 5. 15. Kortsiktighet i näringslivet : En studie om förhållandet mellan VD, styrelsen, ersättning och avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonsson Emil; Sjölund Hendrik; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study test the short-termism of companies listed on the market OMX Stockholm 30. We will use a deductive point of view where the purpose of this study is to investigate whether corporate short-term returns can be explained by the independent variables related to corporate governance and compensation practices. LÄS MER