Sökning: "kortvarig sjukdom"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kortvarig sjukdom.

 1. 1. Barns upplevelser av sjukvårdsvistelse i samband med kortvarig sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Eidering; Sofie Hammar; [2020-08-05]
  Nyckelord :Barn; upplevelser; kortvarig sjukdom; sjukhus; akutsjukvård;

  Sammanfattning : Barn som patientgrupp förekommer inom alla sjukvårdsinrättningar men detsaknas forskning som lyfter barns upplevelser av att vistas på sjukhus, i synnerhet när detgäller akutsjukvård och vid kortvarig sjukdom. Tidigare forskning har fokuserat på personaloch föräldrars perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Beröringsbehandling hos patienter med cancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linnéa Boquist; Marit Larsson; [2016]
  Nyckelord :Touch; cancer; symptom relief; well-being; Beröring; cancer; symtomlindring; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år diagnostiseras cirka 64 000 personer med cancer och tumörsjukdomar ärden näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. Att få diagnosen cancer innebär en påfrestande tidbåde fysiskt och psykiskt. Sjuksköterskans arbetsuppgift är bland annat att lindra lidande ochfrämja för god hälsa. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga bloggare med diabetes typ 2 och deras erfarenheter av att äta LCHF-kost : Blogganalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Eriksson; Emelie Jernkrok; [2014]
  Nyckelord :LCHF; diabetes type 2; blog; women; experience; LCHF; diabetes typ2; blogg; kvinnor; erfarenheter;

  Sammanfattning : Innan insulinets upptäckt 1920 behandlades diabetespatienter med lågkolhydratkost. Enligt tidigare forskning om lågkolhydratkost framkom bra resultat gällande det minskade insulin behovet och förbättrade HbA1c värden. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att leva med juvenil idiopatisk artrit : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Helen Andersson; Karin Hjertaker; [2014]
  Nyckelord :Experiences; family; juvenile idiopathic arthritis; patient perspectives; Familj; juvenil idiopatisk artrit; patientperspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas varje år ca 200-250 barn och ungdomar av sjukdomen juvenil idiopatisk artrit (JIA). JIA är en av de vanligaste orsakerna till kortvarig och långvarig funktionsnedsättning och försämring av livskvalitet under barnaåren. Hela familjen påverkas när en familjemedlem blir sjuk. LÄS MER

 5. 5. Samspelet vid en radiologisk undersökning - ur ett patient- och röntgensjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sanna Paasovaara; Mia Ågren; [2011-04-14]
  Nyckelord :samspel; kommunikation; radiologi; deltagande; röntgensjuksköterska; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Röntgensjuksköterskan arbetade inom olika specialområden. Mötet i en radiologiskundersökning var ofta kortvarig och hur röntgensjuksköterskan bemötte patienten hade stor betydelseför denne. LÄS MER