Sökning: "kost och idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden kost och idrott.

 1. 1. ”Vad vet jag egentligen om hälsa?” : En intervjuundersökning om hälsokunskaper hos elever i årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Karoliina Aitalaakso; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka vilken förståelse och vilka kunskaper eleverna i årskurs 9 har skapat sig kring hälsa under deras studiegång i grundskolan. Frågeställningar är följande: Kan elever självständigt resonera kring/förstå olika begrepp kopplat till hälsa? Har elever kunskaper gällande hälsosamma matvanor? Förstår elever vikten av att vara fysiskt aktiva och hur detta är kopplat till välbefinnande? Metod En kvalitativ intervjumetod användandes för att genomföra studien. LÄS MER

 2. 2. Vad är hälsa? : Gymnasieelvers syn och tolkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Efraim Ström; André Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Idrott och Hälsa; Ämnesplan; Patogent; Salutogent;

  Sammanfattning : Aktuell studie är en kvalitativ undersökning vars syfte är att studera hur gymnasieelever tolkar begreppet hälsa, och hur deras reflektion kring begreppet liknar begreppets innebörd för styrdokumenten i ämnet Idrott och Hälsa. Studien har genomförts på en gymnasieskola, med tolv stycken elever från gymnasiets årskurs två, i genomförandet har fokusgruppsintervjuer använts som undersökningsmetod med fyra respondenter fördelat på tre fokusgrupper. LÄS MER

 3. 3. Skador, stresshantering och kost : Gymnasieelevers värderingar kring hälsa och vilka kunskaper de saknar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mikaela Johansson; Jimmy Kjellström; [2019]
  Nyckelord :idrottsundervisning; gymnasieskola; idrott och hälsa; elever; värderingar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka vilket område som eleverna värderar mest inom hälsa och vad eleverna önskar att de hade fått mer undervisning om. Studien tar även reda på vilka kunskaper de saknar och hur eleverna ser på detta. LÄS MER

 4. 4. Tankar om simundervisning bland lärare i Idrott och Hälsa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Christer Bengtsson; [2018-10-11]
  Nyckelord :didaktik; vattenvana; simning; simundervisning; lärare i Idrott och Hälsa;

  Sammanfattning : Magisteruppsats 15 hpProgram: IKA201Nivå: Avancerad nivåHandledare: Dean BarkerExaminator: Urban CarlénAntal sidor: 34Termin/år: Vt2018.... LÄS MER

 5. 5. Tankar kring kolhydrater hos kvinnliga kampsportare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sara Johansson; Linnea Nilsson; [2018-08-10]
  Nyckelord :kvinnliga kampsportare; kolhydrater; inställning; förklarande faktorer;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion inriktning kostvetenskapVt 2018Handledare: Daniel ArvidssonExaminator: Christina Berg.... LÄS MER