Sökning: "kostundersökningsmetoder"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kostundersökningsmetoder.

  1. 1. Valet av kostundersökningsmetod påverkar resultatet : En jämförelse mellan frekvensenkäter och kostregistreringar där barns intag av energi och vitamin D studerats

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

    Författare :Amanda Björk; Linnea Lindblom; [2013]
    Nyckelord :Frekvensenkät FFQ ; kostregistrering; vitamin D; energiintag;

    Sammanfattning : Bakgrund Frekvensenkät (FFQ) och kostregistrering är två vanliga kostundersökningsmetoder. För varje metod finns det felkällor och idag finns ingen fulländad kostundersökningsmetod. Genom att undersöka skillnader mellan kostundersökningsmetoder ökar förståelsen för att metoderna kan ge olika resultat. LÄS MER