Sökning: "kostundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kostundervisning.

 1. 1. Kost-och hälsoundervisning i grundskolan En jämförelsestudie mellan niondeklassare i två svenska skolor respektive en finsk skola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Marisanna Korhonen; Elin Larsson; Emma Luhanka; [2021-10-22]
  Nyckelord :kostvanor; kostundervisning; niondeklassare; näringslära; hälsoundervisning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förses vi kontinuerligt med olika budskap relaterade till mat och ätande. Utan en tillräcklig kunskap inom ämnet är det svårt att veta hur man ska förhålla sig tillallinformation. LÄS MER

 2. 2. ”Så att vi ska kunna äta bra och må bra” : En kvalitativ studie om hur högstadieelever talar om kost i ämnena Idrott och hälsa samt Hem- och konsumentkunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Flodman; [2020]
  Nyckelord :kostundervisning; salutogent; patogent och fokusgruppsintervjuer.;

  Sammanfattning : Bakgrund och forskningsöversikt. Bakgrunden visar att kostundervisning i ämnet Idrott och hälsa (I&H) förmedlas utifrån ett patogent synsätt på kost och inom Hem- och Konsumentkunskap (HKK) riktas kostundervisning åt ett salutogent synsätt på kost. LÄS MER

 3. 3. Kostundervisning i idrott och hälsa - Ett examensarbete om lärare i idrott och hälsas förhållande till kostkunskap och kostundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Nermansson; Jens Nerhall; [2015]
  Nyckelord :Kost; undervisning; idrott och hälsa; lärarutbildn;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Fetma och övervikt påvisas som en oro för folkhälsan samtidigt som olika dieter florerar i media. Det är långtifrån en självklarhet att veta vad som är goda råd och vad som är rena oriktigheter av allt det media kommunice-rar. LÄS MER

 4. 4. "Att vara motpol till matmyter" : en undersökning av lärares syn på undervisning om kosthållning i hälsosyfte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sebastian Johansson; Fredrik Ström; [2014]
  Nyckelord :kost; hälsa; undervisning; näringslära; kosthållning; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att skapa en tydligare bild av hur lärare ser på, samt arbetar med, frågor rörande kost och hälsa i skolan. Följande frågeställningar formulerades; Vad har fem lärare i ämnet idrott och hälsa för åsikter om undervisning av kosthållning i syfte att utbilda elever i hälsofrågor? Hur undervisar fem lärare i ämnet idrott och hälsa om kosthållning i ett hälsoperspektiv? Samt hur bedömer och betygsätter fem lärare i ämnet idrott och hälsa elevernas kunskaper i kosthållning och hälsa?Studien är av kvalitativ karaktär då undersökningen gjorts med intervjuer som metod. LÄS MER

 5. 5. Kostundervisning i skolan i ämnet Idrott och hälsa : - gymnasielärares och elevers uppfattningar om kostundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Max Ekerstam; Simon Johansson; [2014]
  Nyckelord :kostundervisning; lärare och elever; kvalitativ metod; intervju;

  Sammanfattning : Vi är två lärarstudenter på Uppsala universitet som i och med detta arbete vill få en ökad kunskap om hur kostundervisningen kan se ut på en svensk gymnasieskolai Idrott och hälsa.Vi vill få detta beskrivet för oss av både lärareoch elever för att få en så tydlig bild som möjligt. LÄS MER