Sökning: "kotte"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet kotte.

 1. 1. Barns hypoteser och initiativ i en fysikaktivitet om flytkraft : En studie om barns initiativ ien problemlösande aktivitet om flyta-sjunka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Nina Ekström; [2018]
  Nyckelord :Explain; float; sink; sciences; construction; physics; preschool; problem solving; preschoolchildren; Förklara; flyta; sjunka; vetenskap; konstruktion; fysik; förskola; problemlösning; förskolebarn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur femåriga barn i förskolan förklarar och kommer på lösningar kring ett problemlösande experiment kring det fysikaliska fenomenet flyta-sjunka. Metoden som valts att använda var videoobservation. Studien baseras på en videoobservation under ca 25 minuter med fyra barn i femårsåldern. LÄS MER

 2. 2. Extra anpassningar i tre skolor – En studie om arbetet med extra anpassningar beträffande elevers läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Hansson; [2017]
  Nyckelord :elevhälsa; extra anpassningar; rutiner; samarbete; sociokulturellt perspektiv; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Titel: Extra anpassningar i tre skolor – En studie om arbetet med extra anpassningar beträffande elevers läs- och skrivutveckling. Additional adjustments in three schools – a study about the work with additional adjustments concerning students reading and writing development Författare: Johanna Hansson Handledare: Elaine Kotte Examinator: Marie Jedemark Utbildning: Speciallärarprogrammet, inriktning språk-, läs- och skrivutveckling (90 hp) Datum: 2017-05-22 Förväntat kunskapsbidrag: Uppsatsen kan bidra till en ökad medvetenhet om hur arbete med extra anpassningar kan se ut och hur det kan utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Analysis and Experimental Verification of Diameter Attacks in Long Term Evolution Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Bhanu Teja Kotte; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In cellular networks, the roaming interconnection was designed when there were only a few trusted parties and security was not a major concern or design criteria. Most of the roaming interconnections today are still based on the decades-old SS7 and the lack of security is being blamed for several vulnerabilities. LÄS MER

 4. 4. Inse mitt värde och behåll mig en stund till : Ett undersökande projekt i hållbar textildesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Annika Björk; [2015]
  Nyckelord :Sustainable design; textile design; consumption; changeable patterns; Hållbar design; textildesign; konsumtion; föränderliga mönster;

  Sammanfattning :  Inse mitt värde och behåll mig en stund till är ett utforskande projekt i hållbar textildesign. Huvudfokuset i projektet är att utforska vilka möjliga designlösningar som kan ge produkter egenskapen av föränderlighet och på så vis möjliggöra en förlängning av deras livscykler. LÄS MER

 5. 5. Does debt make you rich? - An empirical study of the effect leverage has on stock-returns

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Kotte; Gustav Lind; [2015]
  Nyckelord :Leverage; stock return; Swedish stock exchange; debt; tax shield; tax rate; Miller Modigliani; trade-off theory; mid-cap; interest bearing debt; Business and Economics;

  Sammanfattning : Debt is commonly used by firms as a way of financing. Factors driving stock return have been the subject of numerous studies. Investors are constantly seeking ways to better understand stock return, which is where financial statements may provide them with relevant information. LÄS MER