Sökning: "kräkning operation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kräkning operation.

 1. 1. Patienters följsamhet till preoperativ fasta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Joanna Lindström; Frida Wilkman; [2020]
  Nyckelord :Adherence; Preoperative; Fast; Information; Knowledge; Anesthesia; Följsamhet; Preoperativ; Fasta; Information; Kunskap; Anestesi;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Preoperativ fasta syftar till att minska innehållet- och sänka pH värdet i magsäcken och i sin tur reducera risken för aspiration i samband med induktion. Rekommendationerna som råder idag för preoperativ fasta är sex timmar från fast föda och två timmar från klar vätska. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av den dagkirurgiska vården : med fokus på bemötande, delaktighet, information, PONV och smärta

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pernilla Johansson; Caroline Nilsson; [2019]
  Nyckelord :dagkirurgisk vård; upplevelse; bemötande; delaktighet; information; PONV; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Antalet dagkirurgiska operationer ökar kontinuerligt, vilket bidrar till en mer kostnadseffektiv och hållbar vård. Vårdens mål är en trygg och säker personcentrerad vård, där patienten är delaktig och ses som jämlik. LÄS MER

 3. 3. Komplikationer vid tonsillektomi på hund : en retrospektiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Bergman; [2018]
  Nyckelord :tonsill; tonsillektomi; komplikationer; hund;

  Sammanfattning : Tonsillectomy is a controversial subject within veterinary medicine. The lack of studies of the surgical procedure and complications in association with this makes it hard to decide whether the operation is indicated or not in different clinical situations. LÄS MER

 4. 4. Postoperativ smärtlindring : Patienters erfarenheter av att lämna sjukhuset med regional anestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Filippa Falk; Rasmus Hviid; [2018]
  Nyckelord :regional anestesi; nervblockad; postoperativ smärta; dagkirurgi; plexus block;

  Sammanfattning : Regional anestesi är en uppskattad metod inom operationssjukvård för sina fördelar; patienten är vaken och kan kommunicera, operationsområdet är väl smärtlindrat och förekomst av illamående och kräkningar är minimal. Patienten kan även komma hem samma dag, vilket är både kostnadseffektivt för Hälso- och sjukvården och till fördel för patienten. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans åtgärder inför den postoperativa vården : En journalgranskningsstudie med fokus på smärta, illamående och vårdtid hos patienter som genomgått Gastric Bypass-operationer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nils Pettersson; Matilda Häggström; [2017]
  Nyckelord :Gastric Bypass; Pain Management; Postoperative Suffering; Obesity; Gastrisk Bypass; Smärtlindring; Postoperativt Lidande; Fetma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästan hälften av alla vuxna svenskar är överviktiga eller lider av fetma vilket tillsammans med dess följdsjukdomar kostar samhället flera miljarder kronor per år. Trots att behandlande överviktsoperationer (främst gastric bypass [GBP]) blir allt vanligare i Sverige, är patientens hälsotillstånd intra-, och postoperativt relativt outforskat vad gäller smärta, postoperativt illamående och kräkning [PONV], vårdtid samt det ökande lidandet detta medför. LÄS MER